Kära läsare

Vi vill bjuda in till Nationaldagsfirande med en friluftsgudstjänst. Gudstjänsten kommer att bli musikbetonad i år, under ledning av vår musiker Mikael Sandgren och med en Nationaldagskonsert framförd av Margareta Svensson Riggs. SWEA Los Angeles och SWEA Orange County kommer att bjuda oss på mat och en efterrätt med hjärtat i det svenska. Vi följer Covid rekommendationerna, bär mask och är utomhus i San Pedro. Alla är varmt välkomna och vi ser fram mot att du kommer. Jag tror att det kan bli väldigt fint att få träffas igen efter det senaste året av isolering och oroligheter. Många är vaccinerade och flertalet är immuna, trotts detta vill vi att man har mask och respekterar varandra, eftersom många fortfarande är oroliga. Är det så att man har upphävt maskmandatet så meddelar vi naturligtvis detta.

Att visa respekt för varandra är en biblisk princip och om den principen får råda i vårt samhälle tror jag att vi kan komma in på en försonande väg som upprättar oss som individer. Gemenskapen är viktig och vi behöver varandra, inte minst efter ett sådant år som vi har bakom oss. Kom därför och var med oss under denna Sveriges Nationaldag, dela gemenskapen och möt gamla och nya vänner. Jesus gjorde sitt första under vid en bröllopsfests som gick av stapeln under en väldigt orolig tid, i den del av världen där och när han var verksam. Kanske vi behöver ett och annat mirakel ibland oss svenskar i Los Angeles. Kom och se, det kanske händer dig. Du är viktig för vår gemenskap och jag tror det ligger på Guds hjärta att vi övar oss i gemenskap och glädje, även under en tid som denna.

 

Om du behöver komma i kontakt med Hasse eller Viveca når du dem här:

Hans Bratt Hernberg

hans.hernberg@svenskakyrkan.se

+1(310) 292-7080

Viveca Bratt

viveca.bratt@svenskakyrkan.se

+(310) 292-7079

 

Gud välsigne dig och kom gärna till kyrkan vi har en underbar gemenskap

 

Kyrkoherden

Dear reader

We want to invite you to the National Day celebration with an outdoor worship service. The service will be music emphasized this year, under the direction of our musician Mikael Sandgren and with a National Day concert performed by Margareta Svensson Riggs. SWEA Los Angeles and SWEA Orange County will offer us food and a dessert with a touch of Sweden. We are following Covid protocol, wearing masks and we will be outdoors in San Pedro. Everyone is warmly welcome, we look forward to seeing you. I think it can be genuinely nice to meet again after the last year of isolation and unrest. Many are vaccinated and most are immune, despite this we want people to wear a mask and respect each other. Because many are still worried. If it is the case, that the mask mandate has been revoked, we will of course announce this.

Showing respect for one another is a biblical principle, and if that principle prevails in our society, I believe we can enter a reconciling path that establishes us as individuals. The community is important, and we need each other, not least after such a year as we have behind us. Come and join us during this Sweden's National Day, share the community, and meet old and new friends. Jesus performed his first miracle at a wedding feast, which took place during a very troubled time in that part of the world where and when he was active. Maybe we need one or another miracle among us Swedes in Los Angeles. Come and see what might happen to you, you are important to our community and I think it is in God's heart that we practice in fellowship and joy even during a time like this.

 

 

 

 

 

 

Hej!

 

Datum i maj och juni


1 maj kl 11 städar vi stranden tillsammans med SACC. Vi hoppas att vi ses då! Mer info finns på våra Facebook eller Instagram.
2 maj Gudstjänst kl 11 utomhus i San Pedro
6 juni Nationaldagen Varmt välkomna att fira nationaldagen med oss! Mer info kommer.

Det känns som vi går in i en ny fas eftersom många fått sina vaccin och mycket har börjat öppna upp igen. Vi har fortfarande inte sett den fulla effekten av det senaste årets händelser och vad det kommer att bära för frukt i framtiden. Detta är något som har påverkat hela mänskligheten och även vår lilla församling. Vi är inne i en förändringstid och detta påverkar oss alla på olika plan, både medvetet och omedvetet.
Det förändringar som sker i församlingen är att vi måste lägga en grund för Svenska kyrkan i LA som kan bestå, även om man från Sveriges sida i framtiden kommer att skära ner på bidragen. Det vi vill lägga grund till är att vi skall vara på fler ställen i SoCal, så att man förstår vikten av kyrkans framtid i denna del av världen. Vi behöver vi ert stöd och era förböner. Vi fortsätter att vara kvar i San Pedro ungefär som nu. Vi kommer att fortsätta med Gudstjänster i Orange County, San Diego och Thousand Oaks. Det finns även önskemål om att vi skall kunna komma till Santa Barbara.
Vi har ett kontorsrum, gratis, för själavård i Century City där man kan boka tid om man vill ha samtal. Vi har väldigt mycket akuta hjälpinsatser och även en hel del långtgående hjälpinsatser som är en del av församlingens diakoni.
Vi har även under denna termin haft konfirmandundervisning tillsammans med San Francisco och konfirmation kommer att ske under våren och sommaren. Detta är något som vi håller på att utveckla. Vi kommer även att försöka satsa på vuxenkonfirmation eftersom vi börjar få förfrågningar om detta.
 

Vi finns som stöd för alla svenskar i SoCal och det är många som hör av sig. För att kunna bedriva detta behövs du som medlem och ditt bidrag är oerhört viktigt. Medlemsavgifter och andra donationer, samt månadsgivare är det vi får verksamheten att gå runt på. För att bedriva vår verksamhet har vi fyra anställda som delar på en heltidstjänst och utan dessa skulle det inte fungera. Prästgården är under reparation och den är ganska omfattande. Här behövs också ekonomiska bidrag eftersom huset är en av församlingens tillgångar och den måste skötas.
Prästparet är det enda svenska prästparet i USA sedan Covid bröt ut för ett år sedan. Detta har som sagt var varit ett väldigt hektiskt år och behoven har varit stora. Därför vill jag understryka att ditt bidrag är otroligt viktigt och det gör en väldig skillnad för många svenskars tillvaro här i SoCal. Har du inte blivit månadsgivare får du gärna bli det. Eller om du vill stötta oss på andra sett så är det också välkommet. Vill du eller ni som läser detta ha förbön för något speciellt eller samtal, skriv till oss eller ring. Kom ihåg du är en del av mänskligheten och du kan göra skillnad. Varje människa är viktig och när vi ber för varandra så kan det ske under, därför är också din förbön för oss viktig.
Var rädd om er, sprid kärlek och bär varandras bördor då uppfylls Kristi lag

Om du behöver komma i kontakt med Hasse eller Viveca når du dem här:
Hans Bratt Hernberg
hans.hernberg@svenskakyrkan.se
+1(310) 292-7080

Viveca Bratt
viveca.bratt@svenskakyrkan.se
+(310) 292-7079

Gud välsigne dig och kom gärna till kyrkan vi har en underbar gemenskap

Kyrkoherden


Dear reader

 

Dates in May and June


May 1st, 11am Beach Cleaning together with SACC. More info on Facebook and Instagram
May 2nd Sunday Service 11am outdoors in San Pedro.
June 6 Celebrate the Swedish National Day together with us. More info to come. 


It feels like we are entering a new phase, as many have received their vaccines, and a lot of things have begun to reopen. We still have not seen the full effect of last year's events and what fruit it will bear in the future. This is something that has affected all of humanity and even our little church. We are in a time of change and this affects us all on different levels, both consciously and unconsciously.
The changes that are taking place in the parish are that we must lay a foundation for the Church of Sweden in LA, that can continue even if Sweden in the future will cut the contributions. What we want to lay the foundation for is that we will be in more places in SoCal, so that there is an understanding of the importance of the church's future in this part of the world. We need your support and your prayers. We will continue to be in San Pedro, much like now. We will also continue to have services in Orange County, San Diego, and Thousand Oaks. There are also requests that we are able to come to Santa Barbara.
We have an office space, for free, for mental health care in Century City where you can book an appointment if you want a session. We have a lot of emergency relief efforts and also a lot of far-reaching relief efforts that are part of the parish's diakonia.
During this semester, we have also had confirmation teaching together with San Francisco. Confirmation will take place in the spring and summer, this is something we are developing. We will also try to invest in adult confirmation as we begin to receive inquiries about this.
We are here to support all Swedes in SoCal and there are many who get in touch. To be able to do this, you are needed as a member and your contribution is extremely important. Both membership fees and other donations, as well as monthly donors crucial for the church. To run our business, we have four employees who share a full-time job and without these, it would not work. The rectory is under repair and it is quite extensive. Financial support is also needed here because the house is one of the parish's assets and it must be taken care of.
The clergy couple is the only Swedish clergy couple in the US since Covid broke out a year ago. As I said, this has been a very hectic year and the needs have been great. Therefore, I want to emphasize that your contribution is incredibly important, and it makes a huge difference to many Swedes' lives here in SoCal. If you are not a monthly donor yet, you are welcome to do so. Or if you want to support us in other ways, it is also welcome. If you who read this want intercession for something special or conversation, write to us or call. Remember you are a part of humanity and you can make a difference, every human being is important and when we pray for one another, miracles can happen. Therefore your intercession is also important to us.
Take care of yourselves, spread love and bear the burdens of one another, then the law of Christ will be fulfilled.
 

 

 

Hej!

Vi har nu avklarat vårt årsmöte och konstituerat ett nytt kyrkoråd. Jag vill passa på att tacka alla tidigare medlemmar som gjort en fantastisk insats för Svenska kyrkan i Los Angeles. Detta år har varit väldigt annorlunda och alla gamla rutiner och event har varit inställda och vi har fått prova nya vägar för att nå ut. Förhoppningsvis kan vi detta år fira våra vanliga event såsom nationaldag, midsommar mm. Samt att vi som vanligt skall kunna ha Gudstjänster i San Pedro, Orange County, San Diego och Thousand Oaks. Vi kan dock inte spika något ännu. Men vi håller er uppdaterade.

Nu på onsdag kväll kommer vi att ha en temakväll på Zoom, om hemlösheten i LA. Vi har bjudit in Dream Center och Clarence Olsson för att tala om detta. Flyer nedan och  Zoomlänk här. För övrigt är det svenskdag på fredagar i San Pedro där vi träffas och ber, bakar, fikar och umgås alla varmt välkomna från 9.30. 

Påsken börjar med Palmsöndagen och slutar med påskdagen.


28:e mars Palmsöndagen
29:e mars Blå Måndag
30:e mars Vita tisdagen
31:e mars Dymmelonsdag
1:a april Skärtorsdag

 

Sänds virtuellt på Facebook och instagram, länkar finns på vår hemsida

 

2:a april Långfredags gudstjänst klockan 7pm San Pedro. Välkomna dit

3:e Påskafton Stängt Norrmännen har påsklunch

4:e Påskdags gudstjänst 11 am med påsktallrik, i San Pedro.

Anmäles till losangeles@svenskakyrkan.se om du vill ha påsklunch så att vi vet hur många vi skall laga till.

 

Hello dear members and monthly donors

 

We have now held our annual community meeting and constituted a new church council. I would like to take this opportunity to thank all previous members who have made a fantastic contribution to the Church of Sweden in Los Angeles. This year has been very different and all the old routines and events have been canceled and we have had to try new ways to reach out. Hopefully this year we can celebrate our events as usual, such as National Day, Midsummer etc. And we will be able to have services as usual in San Pedro, Orange County, San Diego and Thousand Oaks. However, no dates are set yet. But we will keep you updated.

On Wednesday night we will host a Zoom conversation (in Swedish) about homelessness in LA together with Clarence Olsson at Dream Center. Also, it's Swedish Day on Fridays in San Pedro where we meet and pray, bake, have coffee and socialize, everyone is warmly welcome.

 

Easter starts with Palm Sunday and ends with Easter Day.

 

28th Palm Sunday

29th Blue Monday

30th White Tuesday

31st Dymmelonsdag

1st of March Maundy Thursday

 

Will be sent virtually on Social Media, you can find info on our website

 

2nd March Good Friday service at 7pm in San Pedro. Welcome!

3rd Easter Eve Closed / Norwegians have Easter Lunch

4th Easter service with Easter plate please register to losangeles@svenskakyrkan.se if you want Easter lunch so we know how many we will cook for.

 

 

 

Kära läsare

Vi är nu inne i fastetider och många av de texter vi läser under fastan handlar om prövningar. När det handlar om min generation och i den kontext jag är uppvuxen i så är nog denna pandemi en av de större prövningarna vi gått igenom. Dels också för att den är global och har drabbat alla länder över hela vår planet. Den har också varit mer långtgående än någon av oss har kunnat förutsäga. Spekulationer och teorier har vuxit oss över huvudet, vem skall man lyssna till i dessa tider? Den ena säger si och den andre säger så och båda har rätt eller så har ingen rätt.

Det kan vara svårt att titta på de universella värdena som för oss samman, som kärlek, förlåtelse, tolerans mm. I centrum för allt detta står Kristus, likt människogestalten i den brinnande ugnen i Daniels bok. Där Daniels vänner kastas in i den brinnande ugnen och där står denne fjärde gestalt som liknar en människoson. Gud kom till jorden och blev människa för att rädda oss. Så det kanske är så i dessa tider att denne Kristus som är Jesus från Nazareth, kommer att bli tydligare för många fler. Precis som människogestalten som blev synlig även för de som kastade Daniels vänner i ugnen. Låt oss hoppas detta, att den som är kärleken, försoningen och förlåtelsen personifierad blir uppenbarad i dessa tider.

Så var det också dags för årsmöte och kyrkostämma. Samt resultatet av valet för nya medlemmar till kyrkorådet. Detta år har sannerligen varit ett annorlunda år. Kyrkan har fått jobba på helt nya sätt. Vi har varit tvungna att utveckla vår digitala verksamhet för att nå ut, samt att diakonin och själavården har ökat dramatiskt. Vi fick göra en väldigt annorlunda julmarknad och alla våra vanliga event såsom Lucia och nationaldagen firades digitalt. Vi har fått ta nya beslut hela tiden under årets gång eftersom vi inte vetat från vecka till vecka om vi har kunnat öppna upp kyrkan för den vanliga verksamheten. Från och med september började vi fira gudstjänster och fredagsböner utomhus. Med reservation för att behöva stänga ned igen.

Trots all osäkerhet har vi haft mer att göra än någonsin, på grund av att vi har haft kris och katastrofjour under hela under hela det gånga året där vi hjälpt och stöttat svenskar i SoCal. Allt detta kommer ni att få mer information om under vårt årsmöte, efter gudstjänsten söndagen den 7:e mars klockan 11. Vi från Svenska kyrkan i Los Angeles är otroligt tacksamma för ert stöd under året som gått. Utan er hade vi inte kunnat vara denna viktiga aktör för svenskar i SoCal under det gånga året.

Varmt välkomna till Gudstjänst - söndagen den 7:e mars kl. 11:00, utomhus i San Pedro och via Facebook live
Efter gudstjänsten kommer vi att ha årsmötet på Zoom och en länk kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Har du inte betalt medlemsavgiften så är det inte försent!
Betala medlemsavgiften här


Dear readers

We are now in Lent and many of the texts we read during Lent are about trials. When it comes to my generation and the context I grew up in, this pandemic is probably one of the bigger tests we have gone through. Partly also because it is global and has affected all countries across our planet. It has also been more far-reaching than any of us have been able to predict. Speculations and theories have grown over our heads - who to listen to in these times? People have different opinions and who is right, who is wrong?

It can be difficult to look at the universal values that brings us together, such as love, forgiveness, tolerance etc. At the center of all this is Christ, like the human figure in the burning furnace in the book of Daniel. Where Daniel's friends are thrown into the burning furnace and there stands this fourth figure that resembles a human son. God came to earth and became man to save us. So may it be so in these times, that Christ who is Jesus of Nazareth will become apparent to many more. Just as the human figure became visible even to those who threw Daniel's friends into the furnace. Let us hope, that the person who is love, reconciliation and forgiveness personified will be revealed in these times.

For our Church, this year has certainly been different. We’ve been working in completely new ways. We have had to develop our online presence to reach out, and our deaconry and pastoral care have increased dramatically. We got to do a very different Christmas Fair and all our regular events like Sankta Lucia and National Day was made online. New decisions had to be made all the time during the year, because we did not know from week to week if we were able to open up the church for the regular activities. From September onwards, we began to celebrate Sunday services and Friday Prayers outdoors. Always with reservation for maybe having to shut down again.

Despite all the uncertainty, we have had more to do than ever before. Due to the fact that we have had crisis and disaster relief throughout the year, we’ve been able to provide help and support to Swedes in SoCal. Welcome to join us, Sunday March 7th at 11am. We from Church of Sweden Los Angeles are incredibly grateful for your support during the past year, without you we could not have been this important support for Swedes in SoCal during the past year.

Welcome to Sunday Service - March 7th 11am, outdoors and via Facebook Live
After the service there will be the annual meeting on Zoom, link will be sent out via email to our members and monthly donors.

Senior Pastor/ Kyrkoherden

Hej på er alla läsare!

På söndag presenterar vi de nya kandidaterna för val till vårt kyrkoråd. Alla är välkomna till kyrkan och vi kommer att servera semlor till kaffet. Gudstjänsten hålls utomhus och vi följer alla säkerhetsrutiner som måste följas, samt att alla måste ha mask på sig för att vara med.

För att få rösta i valet till styrelsen, som infaller på vårt årsmöte den 7:e mars måste man vara medlem. Har du inte betalt medlemsavgiften eller om du vill bli medlem, så blir vi otroligt tacksamma om du gör det via länken ovan. För de som är medlemmar skickar vi ut en Zoom länk så att man kan lyssna till de nya kandidaterna och de personer som är uppe för omval när de presenterar sig.

Det gångna året har varit omvälvande på många sätt. Vårt arbete i kyrkan har ökat dramatiskt när det gäller akuta ärenden, själavårdande samtal och ärenden av konsulär karraktär. Vår närvaro på sociala medier har ökat markant och tack vare detta har vi nått många nya människor i Kalifornien. Många har det väldigt tufft i SoCal just nu på grund av de rådande omständigheterna och kyrkan är väldigt viktig för många. Den är, och har varit en livlina för många människor. Vi finns i första hand för alla svenskar i SoCal och alla med svensk anknytning. Inte bara för medlemmar. Vårt uppdrag inkluderar alla svenskar. Vill du bli medlem blir vi naturligvis väldigt tacksamma för detta. Utan våra medlemmar skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet. Vi ber och hoppas att vi går en ny framtid till mötes, där vi alla kan vara med och förändra.

Vi har nu startat vår konfirmationsläsning. Känner du någon eller vill du vara med så hör av dig till Viveca eller Hasse. Vi har första fysiska träffen på söndag annars kör vi på Zoom, tillsammans med San Francisco.
För mer info: Viveca (310)292-7080, Hasse (310)292-7079

Gud välsigne dig och var rädd om dig
Kyrkoherden


Hello to all of you readers!

On Sunday, we present the new candidates for election to our church council. Everyone is welcome to the church and we will serve coffee and "semlor". The service is outdoors and we follow all safety routines that must be followed, and everyone must wear a mask to participate.

To be able to vote in the election to the board, which will take place at our annual meeting on March 7, you must be a member. If you have not paid the membership fee or if you want to become a member, we will be incredibly grateful if you do so. For those who are members, we are sending out a Zoom link so that you can listen to the new candidates and the people who are up for re-election when they present themselves.

The past year has been revolutionary in many ways. Our work at the church has increased significantly when it comes to urgent matters, pastoral conversations and matters of a consular nature. Our presence on social media has grown steadily and helped us connect with many new people in California. Many are having a very tough time in SoCal right now due to the prevailing circumstances and the church is very important to many. It is, and has always been a lifeline for many people. We exist primarily for all Swedes in SoCal and everyone with a Swedish connection, whether your a member or not. But, ff you want to become a member, we will of course be very grateful for this. We pray and hope that we meet a new future where we can all be involved and make a change.

We have now started the confirmation reading. If you know someone who wants to join, get in touch with Viveca or Hasse. We have the first physical meeting on Sunday otherwise we will do our work on Zoom, together with Church of Sweden San Francisco.

For further information: Viveca (310)292-7080, Hasse (310)292-7079

God bless you and take care
Senior Pastor

Extra Änglanytt inför Allhelgona helgen

Hej här kommer en påminnelse.

På söndag är det en speciell dag då vi minns alla de som lämnat oss under det gånga året. Vi kommer att läsa upp deras namn och tända ett ljus för dem. Det blir kaffe, bullar, tilltugg och Gudstjänsten hålls utomhus. Efteråt kommer vi även att informera om Svenska kyrkans framtid i Los Angeles. Svenska kyrkan i utlandet som finns över hela världen, står inför stora förändringar, där man kommer att banta anslagen inför framtiden. Avtalen med samarbetskyrkorna över hela världen har sagts upp och Los Angeles är inget undantag.

Vi jobbar för framtiden och vill att kyrkan skall vara relevant och finnas med som en aktör i SOCAL. Församlingens styrelse, volontärgrupper och personalen har under våren jobbat med vision och idéer innan pandemin slog till och vi vill nu presentera detta efter Gudstjänsten. Svenska kyrkan har varit och är ett stort stöd för många i SOCAL, och därför är det viktigt att du/ni kommer och är med på detta. Var med på en kopp kaffe, lite tilltugg och samtala om framtiden för Svenska kyrkan i Los Angeles. Varmt välkomna kl.11.00 på kyrkans bakgård i San Pedro.

Här är de personer som lämnat oss:

Vi kommer att tända ett ljus och minnas dessa personer under Gudstjänsten: Leila Kairys, Sven Lingström, Inga Francis, Roy Sampson, Sören Wahlström, Margit Plano, Ruth Wilkening, Maria Gunnarsson, Siv Pardon, Estrid Furnäs, Alva Tuul, Viola Kindstrand, Erik Andersson, Barbro Heinz, Tony Stitt och Ray Loll. Du får naturligtvis lämna fler namn till kyrkoherden ända fram till Gudstjänsten.

Kyrkoherden
Hans Bratt Hernberg

Angel News Halloween Weekend

Sunday is a special day when we remember those who have left us during the past year. We will read out their names and light a candle to honor them. We will also serve coffee, cinnamon buns, snacks and the Sunday Service is held outdoors. After the service, we will also inform about the Church of Sweden's future in Los Angeles. The Church of Sweden Abroad, in all countries worldwide, is facing major changes, where funding will be reduced for the future. Agreements with partner churches around the world have been terminated and Los Angeles is no exception.

We work for the future and we want our church to be relevant and of importance here in SOCAL. The parish board, volunteer groups and staff have during the spring worked with a vision and ideas, before the pandemic struck and we now want to present our work after the service. The Church of Sweden is and has been a great support for many people in SOCAL, and therefore we hope you can come and participate this Sunday. Join us for a cup of coffee and a conversation about the future of the Church of Sweden in Los Angeles. Welcome 11 am on Sunday!

Senior Pastor
Hans Bratt Hernberg

Änglanytt oktober 2020

I skrivande stund sitter jag och tänker på föregående helgs bibeltema om tacksamhet. Det finns mycket att vara tacksam för, men det är också mycket som oroar. Vi lever i en tid av förändring, där det ser ut som om allt drar isär, splittrar och att vi polariseras allt mer och mer. Informationen avlöser åsikter och idéer i ett rasande tempo. Vilket gör att stillhet, tacksamhet och förtröstan känns som väldigt avlägsna ord i vår tillvaro. Jag vill dock säga att dessa ord inte är något som jag själv har haft med mig i min egen livsresa. Där varje decennium haft sina favoritparadigm. Man formas efter den rådande tidsandan vare sig man vill eller inte. Det är lätt att tro att man på ett unikt sätt inte låter sig påverkas av olika strömningar i sin samtid.

Samtidsvinden för med sig både det som är på gott och ont, medans Gudsvindens stilla susning för med sig något helt annat. Likt profeten Elia, när han slagits ner i missmod efter att ha vunnit en väldig seger över den rådande tidsandans opinionsläge. Elia ligger i en ginstbuske och önskar livet av sig själv. Då dyker en ängel upp och säger åt Elia att ta sig något att äta, då får han åter igen sina krafter och beger sig till ett berg för att möta Gud. Där Gud uppenbarar sig i en svag susning. Kanske detta är ett exempel att följa, att dra sig undan en stund och komma bort från livets strid och låta Gudsvinden röra vid ens inre. Då kanske man kan börja förnimma de gamla orden stillhet, tacksamhet och förtröstan.

Vi närmar oss allhelgona, advent, Lucia och jul med stormsteg. Vi kommer att ha julmarknad i år tillsammans med Norska sjömanskyrkan i San Pedro (se datum nedan) och även den 13:e december på Berolina Bakery. Allhelgona helgen har vi Gudstjänst i San Pedro, där vi kommer att minnas de som gått bort under det gångna året. Vi läser upp deras namn och vi kommer att tända ett ljus för var och en. Jag kommer att återkomma med mer information om advent och Lucia i vårt nästa Änglanytt, när vi vet lite mer hur allt ser ut om hur vi kommer att få ha öppet.

Kyrkoherden
Hans Hernberg Bratt


Angel News October

As I am sitting here writing, I’m thinking about the bible theme from previous weekend, on gratitude. There is a lot to be thankful for, but there is also a lot to worry about. We live in a time of change, where it seems as if everything is falling apart and that we are becoming more and more polarized. Information replaces opinions and ideas in a fast pace. This makes silence, gratitude and trust feel like distant words in our lives. However, I want to say that these words are not words that I myself carried with me on my own life journey. Where every decade had its favorite paradigms.

You are shaped by the prevailing spirit of the time, whether you want it or not. It is easy to believe that you will not allow yourself to be influenced by different currents in our time. The contemporary wind brings with it both what is good and evil, while the still wind of God's wind brings with it something completely different. Like the prophet Elijah, when he was discouraged after having won a great victory over the opinion of the prevailing spirit of the time. Elia is lying in a bush and wishes for his life to end. Then an angel appears and tells Elijah to get something to eat, then he regains his strength and goes to a mountain to meet God. Where God reveals himself in a faint whisper. Perhaps this is an example to follow, to withdraw for a moment from the battle of life and let the wind of God touch one's interior. Then perhaps you can begin to sense the old words silence, gratitude and trust.

We are approaching All Saints' Day, Advent, Lucia and Christmas by leaps and bounds. We will have a Christmas market this year together with the Norwegian Seamen's Church in San Pedro in November (dates below) and also one day at Berolina bakery on December 13th. On All Saints' Day we have our service in San Pedro where we will remember those who passed away during the past year. We read out their names and we will light a candle for everyone. I will return with more information about Advent and Lucia in our next Änglanytt, when we know a little more what everything looks like about how we will be open.

Senior Pastor
Hans Hernberg Bratt

1:a november 11.00 Allhelgona Gudstjänst.
Vi kommer att tända ett ljus och minnas dessa personer under Gudstjänsten: Leila Kairys, Sven Lingström, Inga Francis, Roy Sampson, Sören Wahlström, Margit Plano, Ruth Wilkening, Maria Gunnarsson, Siv Pardon, Estrid Furnäs, Alva Tuul, Viola Kindstrand.

Har du eller ni någon som lämnat som gått bort under året som gått, skicka mail till hans.hernberg@Svenskakyrkan.se så att vi kan nämna dem under vår minnestund i kyrkan.

OBSERVERA: Vi kommer också att ha en informationsdag/ Visionsdag för hela församlingen. Kyrkoråd, volontärgrupper och personal har tillsammans arbetat med visionsarbetet innan Covid bröt ut och nu år det dags att bjuda in hela församlingen att vara med. Det är en del strukturella förändringar som kommer att ske inför framtiden och det handlar om strukturförändringar i och med samarbetet med SKUT (Svenskakyrkan i Utlandet). Det är viktigt att komma och vara med för att kunna påverka kyrkans arbete i framtiden i Los Angeles. Så att vi kan bygga en relevant och bestående kyrka som finns för kommande generationer i SOCAL.

 

 

Änglanytt september 2020

Hej på er, nu går vi en ny termin till mötes och ingenting är som det brukar. Allting har förändrats på grund av covid pandemin. Vi kommer att sätta igång med gudstjänster igen redan nu i september, med stor försiktighet och vi kommer att följa de föreskrifter som gäller. Gudstjänsterna kommer att ske utomhus och vi kommer även att börja med att ha morgonbön (utomhus) på fredagarna igen. För att kunna genomföra detta behöver vi volontärer som hjälper till vid gudstjänsterna. Ni kan anmäla er till mig eller Viveca, om ni vill hjälpa till med att guida folk, att ta temperaturen på dem och att se till att alla har munskydd. Jag tror det är viktigt att vi får börja öppna upp och träffas igen.

Vi står även inför fler förändringar i höst när det gäller julmarknad/julfirande och Lucia. Jag kommer att återkomma under hösten hur vi kommer att genomföra detta. Vi kommer även att behöva fler lokaler eftersom vi ser ett ökat behov att finnas på fler platser runtom hela Los Angeles. Det vi söker är "kontorslokal med kök" för framtida behov. Redan nu har vi en lokal på gång i Orange County. Där kommer vi att kunna ha Gudstjänst en gång i månaden. 

Vi står inför nya utmaningar och en framtid som är i stor förändring just nu och detta gör kyrkan mer relevant än någonsin. Under pandemin har kontakterna med kyrkan mångdubblats och behoven kommer att öka. Det vi vill kunna erbjuda är trygghet, gemenskap och vård för oroliga själar - samt tröst och hopp till människor. För att kunna göra detta i framtiden behöver vi ekonomi och volontärer på olika områden. Vi behöver dig som vill hjälpa till, vid gudstjänster, julmarknader och andra event under hösten. Var med och stöd som månadsgivare. Vi har ett förslag att man kan ge 10 dollar i månaden. Blir vi tillräckligt många som gör det så kommer kyrkan att ha en god ekonomisk grund för framtiden. Hör av er till kyrkorådet om ni vill värva medlemmar eller månadsgivare.

Viktiga datum
Fredagsbönen startar den 4:e september klockan 9:30 på bakgården i San Pedro
Söndagen den 6:e september klockan 11.00 - utomhusgudstjänst i San Pedro
16:e september gudstjänst i Orange County. Återkommer med tid och plats.

  1. Kontaktperson för nya lokaler: Margaretha Laseen (310) 619-9899

  2. Kontaktperson för volontärer: Viveca Bratt (310) 292-7079

  3. Kyrkorådets ordförande: Christer Sörensson (818) 469-0817

Klicka här för att bli donera eller bli månadsgivare

Gud välsigne er, och var rädda om varandra
Kyrkoherden


Angel News September 2020

Hello, a new semester is ahead of us and nothing in the world is “as usual”. Pretty much everything has changed due to the Covid pandemic. We will start Worship Services again already in September and we’re doing it with great care and we will follow the regulations that apply. The services will take place outdoors and we will also start by having morning prayers (outdoors) on Fridays again. To be able to do this, we need volunteers to help with the services. Please contact me or Viveca if you want to help guiding people, take the temperature on the arrival and to make sure everyone has a face covering. I think it's important that we carefully start opening up to meet in person again.

We are also facing more changes this fall when it comes to the Christmas market / Christmas celebrations and Lucia. We’ll post updates on how we’ll implement this. We're also searching for other locations because we need to be present in the greater Los Angeles area. What we are looking for is an office space with a kitchen for future needs. We already have a space in Orange County, where we will be able to have a service once a month. 

We are facing new challenges and a future that is in great change. This makes the church more relevant than ever. During the pandemic, contacts with the church have multiplied and the demand will increase. We want to offer a safe space, fellowship and care for troubled souls as well as comfort and hope for people. To be able to do this in the future, we need finances and volunteers in different areas. We need help at services, Christmas fairs and other events during the fall. Join us and support our church as a monthly donor. We have a suggestion - 10 dollars a month – and if there are enough of us who contribute, the church will have a good financial foundation for the future. Contact the church council if you want to recruit members or monthly donors.

  1. Contact person for finding a space: Margaretha Laseen (310) 619-9899

  2. Contact Person for volunteers: Viveca Bratt (310) 292-7079

  3. President of the board: Christer Sörensson (818) 469-0817

Important dates

Friday prayer begins Sept 4 at 9:30 a.m in the Church backyard, San Pedro.
Sunday September 6 at 11 a.m Outdoor worship service in the Church backyard San Pedro.
Wednesday September 16 Service in Orange County. Time and place TBD.

Follow this link to donate and become a monthly giver

God bless you all and take care,
Senior Pastor

 

 

 

HAPPY 4TH OF JULY

Nu är högsommaren här och ingenting är sig likt, hela världen är i förändring. Vanligtvis är det många Kaliforniensvenskar som brukar resa till Sverige på sommaren. Nu har de möjligheterna minskat drastiskt för många. Det är många äldre som varit isolerade och inte kunnat träffa sina anhöriga, många som är ensamma har blivit ensammare. Vi på Svenska kyrkan i Los Angeles har haft en stor ökning av själavårdande samtal och praktisk hjälp till både äldre och yngre. Även många med konsulära behov hör av sig till oss och behöver vägledande samtal och praktisk hjälp.

Våra ekonomiska resurser är begränsade och vår budget kommer att bli ansträngd i höst och vinter eftersom våra stora ”fundraisers” så som SWEAS julmarknader i Los Angeles och Orange County är inställda. Jag vill därför vädja till er som läser detta att bli månadsgivare eller att ge ett extra bidrag till församlingen.

Två av kyrkans kanske viktigaste uppdrag just nu är själavård och diakoni. Diakoni är kyrkans utåtriktade hjälpverksamhet. Vi hjälper massor av svenskar i SoCal. Det finns äldre svenskar som är hemlösa eller på tillfälliga boenden på härbärgen och inte har några anhöriga, eller resurser att klara sig själva. För vissa är kyrkan den enda hjälpen som finns. Vi stöter även på yngre som förlorat både bostad och arbete. Många mår väldigt dåligt och kyrkan fungerar som en livlina och ett hopp i en tid som denna, när mycket håller på att förändras i vår tillvaro. Jag är helt övertygad att vi tillsammans kan klara av att ta oss igenom det som sker nu och även att vi kan vara med och förändra framtiden till något bättre.

Jesus skyggade inte för verkligheten, han såg de mest marginaliserade och sjuka, botade dem och gav dem en framtid och ett hopp. Här kommer även kyrkans centrala budskap in: ”Gud ger kraft till den som tror, hoppas och ber”. Detta vill jag också förmedla genom detta brev - be och sök Gud, och sök kraften som kan förändra liv. Känner du att du behöver oss så finns vi här för varje människa.

Var med oss, bli medlem, ge en gåva eller bli månadsgivare. Vi är så tacksamma för våra månadsgivare som redan ger en liten eller större summa varje månad. Vi hoppas bli många fler - var med oss att bygga ett arbete för framtiden som kan ge människor stöd i södra Kalifornien.

Änglar finns.
Kyrkoherden

Bli månadsgivare eller ge en extra gåva 

HAPPY 4th OF JULY

Now the summer is here and nothing is the same, the whole world is transforming and changing. Usually, many “California Swedes” travel to Sweden during summer. For many of us those possibilities have drastically decreased. There are many elderly people who have been isolated and unable to meet their relatives, and lonely people who have become even more lonely. We at Church of Sweden Los Angeles have seen an increase in the need for counseling and practical help to Swedes, all ages. Many with consular needs are contacting us for guidance and practical help.

Unfortunately, our financial resources are limited, and our budget will be strained this coming fall and winter. Our yearly fundraiser events, such as SWEA’S Christmas Fair in Los Angeles and Orange County are cancelled. I would like to appeal to our readers of Angel News, to become a monthly donor or make an extra contribution to the congregation.

Two of our most important missions right now are “Soul Councelling” and "Deaconry". Deaconry is the outreach and charity work we do as a church. We help lots of Swedes in SoCal. There are also older Swedes who are homeless or temporary accommodated in shelters, with no relatives or any other resources. For some, our Church is the only help available. We also meet young swedes who have lost both their housing and jobs. Many are struggeling with both mental and physical problems, and the church serves as a lifeline and hope in the current situation. I am absolutely convinced that we can manage to get through these times together, and also that we can be part of changing the future for something better.

Jesus did not shy away from reality, he saw the most marginalized and sick, healed them and gave them a future and hope. The Church's central message is - “God gives power to those who believe, hope and pray”. This is also my message to those reading this news letter; pray and seek God, and seek the power that can change lives. Also, if you need us, we are here for each and every one of you.

Join us, become a member, give a gift or become a monthly donor. We are so grateful for all our monthly contributors. I hope we can become many more, and that we together can build a sustainable community for the future, giving people hope, support and help in SoCal.

Angels exists.
Senior Pastor

Become a monthly donor or donate 


 

Extra Änglanytt den 1:a juni 2020

 

Hej på er alla

På grund av de rådande omständigheterna kommer vi inte kunna fira nationaldagen i San Pedro i år men vi kommer att livesända den på Facebook. Vårt firande går av stapeln lördagen den 6:e juni klockan 11.00 lokal tid (20.00 för de som följer oss från Sverige)

Här nedan finns länken till vår Facebook. Vi brukar vanligtvis fira detta tillsammans med SWEA i LA och OC, samt Svenska Handelskammaren i Los Angeles, och vi vill rikta ett tack till er för de gångna åren och också tillägga att vi är ledsna att vi inte får göra det med er i år.

https://www.facebook.com/svenskakyrkanlosangeles/

På grund av ekonomiskt bortfall eftersom vi inte kan ha gudstjänster och traditionsbärande event, så som midsommar och nationaldagen, ber vi er om en donation/kollekt, eftersom vi är beroende av dessa donationer. Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag. 

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kom in på webben och var med oss på nationaldagen!

Vi ber för er alla under dessa omständigheter, och tar självklart avstånd från alla former av rasism och våld. I denna tid är det viktigt att vi står tillsammans.

We love you all,

Kyrkoherden

Änglanytt arkiv i datumordning

 

Extra Änglanytt den 1:a juni 2020

 

Hej på er alla

På grund av de rådande omständigheterna kommer vi inte kunna fira nationaldagen i San Pedro i år men vi kommer att livesända den på Facebook. Vårt firande går av stapeln lördagen den 6:e juni klockan 11.00 lokal tid (20.00 för de som följer oss från Sverige)

Här nedan finns länken till vår Facebook. Vi brukar vanligtvis fira detta tillsammans med SWEA i LA och OC, samt Svenska Handelskammaren i Los Angeles, och vi vill rikta ett tack till er för de gångna åren och också tillägga att vi är ledsna att vi inte får göra det med er i år.

https://www.facebook.com/svenskakyrkanlosangeles/

På grund av ekonomiskt bortfall eftersom vi inte kan ha gudstjänster och traditionsbärande event, så som midsommar och nationaldagen, ber vi er om en donation/kollekt, eftersom vi är beroende av dessa donationer. Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag. 

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kom in på webben och var med oss på nationaldagen!

Vi ber för er alla under dessa omständigheter, och tar självklart avstånd från alla former av rasism och våld. I denna tid är det viktigt att vi står tillsammans.

We love you all,

Kyrkoherden

Änglanytt den 21 maj 2020

Vi är nu inne på sluttampen av våren och sommaren närmar sig, nu när jag skriver detta så är det Kristi himmelsfärds dag. En dag i kyrkan som vi firar till minne av när Kristus togs upp till himmelen efter sin död och uppståndelse. Ett ögonblick i historien som vittnar om att döden inte är slutmålet. Dödens udd är bruten. Detta är något att be och reflektera över i dessa tider när vi matas med dödsrapporter dagligen och jag sörjer med de som har förlorat anhöriga och vänner under denna pandemi. Fruktan återspeglar sig i mångt och mycket nu och många säger och agerar som man aldrig kanske skulle ha gjort tidigare under sin livsresa. Men jag ser också väldigt mycket hopp och ljus i hur man uttrycker sig på bland annat sociala medier.

Det finns en djup inneboende egenskap hos människan som längtar efter gemenskap. Alla kanske inte har tillgång till gemenskap och det finns de som inte vill ha gemenskap med andra. Oftast beror det på att man blivit tilltufsad i livet och inte orkar ta in mer besvikelser i sitt lilla hjärta. Men det finns en gemenskap som kan ge bot på det mest sårade hjärtat och det är den Helige Ande, vår hjälpare som Jesus lovar oss efter sin himmelsfärd.

Denna gemenskap innebär en gemenskap med det allra heligaste, en djup gemenskap med den som skapat oss. Förmedlingen av detta sker enligt flera vittnesbörd i bibeln genom handpåläggning och detta sker också i samband med att man kanske vill välja en ny bana i livet och vända sig bort från det gamla. Vi får hoppas att denna tid när vår planet har stängts ner och vi har isolerats kan leda till en omvändelse där vi får vända om från våra tidigare livsmönster som är en del av allt det som sker över vår planet. För att tala i moderna termer kan man säga orsak och verkan hör ihop.

Det som också tillhör omvändelsen är en ny frihet och ett förnyat synsätt på livet, det kan många vittna om som har gjort en omvändelse på ett personligt plan, Paulus talar om detta i Galaterbrevet att vi är kallade till frihet.

Nu tror jag att dom flesta med mig längtar efter frihet och att denna sommar kan komma med något nytt. Många kan inte träffa sina anhöriga och många här i Kalifornien kan inte resa till Sverige för att träffa sina vänner och anhöriga där. Min bön är att vi skall ha tålamod med varandra och att vi får kraft att stötta varandra tills detta vänder.

Var med och stötta vårt arbete, din gåva är viktig.

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kyrkoherden

Angel news on May 21, 2020

We are now in the final steam in the spring and summer is approaching. Right now as I am writing this, it is Christ's Ascension Day. A day in church that we celebrate when Christ was taken up to heaven after His death and resurrection. A moment in history that testifies that death is not the ultimate goal. The cape of death is broken. This is something to pray and reflect on in these times when we are fed daily with death reports. I do mourn with those who have lost loved ones and friends during this pandemic. The fear is reflected in many things now and many say and act as one might never have done before during their life journey. But I also see a lot of hope and light in how to express oneself on social media, among other things.

There is a deep inherent characteristic of man longing for fellowship. Everyone may not have access to fellowship and there are those who do not want to have fellowship with others. Most often it is because they’ve been hurt in life and are not able to take in more disappointments in their hearts. But there is a community that can heal the most wounded heart and that is the Holy Spirit, our helper, that Jesus promises us after His ascension.

This fellowship is a fellowship with the very holiest, a deep fellowship with the one who created us. According to several testimonies in the Bible, this is done through the laying on of hands and this is also done in connection with the fact that one may want to choose a new path in life and turn away from the old. I hope that this time when our planet has been shut down and we have been isolated can lead to a conversion where we can turn from our past life patterns that are part of all that is happening across our planet. To speak in modern terms one can say cause and effect are related.

What also belongs to repentance is a new freedom and a renewed outlook on life, many can attest to who have made a conversion on a personal level, Paul speaks of this in the Galatians that we are called to freedom.

Now I think most people including me are longing for freedom and hopefully this summer may come up with something new. Many cannot meet their relatives and many here in California cannot travel to Sweden to meet their friends and relatives there. My prayer is that we should be patient with each other and that we will have the power to support each other until this reverses.

Join us and support our work, your gift is important.

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Senior Pastor

 

Änglanytt 1:a maj 2020

Märkliga tider

Det kommer att vända snart, är en fras som dyker upp lite överallt i medier och sociala medier. Det signalerar att hoppet inte är övergivet. Utan det finns som en signal igenom det stora bruset av alla experter och åsikter som far igenom det dagliga intaget av alla kanaler med information. Det är svårt att sortera och ovissheten gör det ännu svårare att hantera det som händer i världen just nu. I och med den stora pandemin som pågår. I psaltaren 77 som är en klagopsalm utgjuter psalmisten sin oro och ängslan i början av psalmen. Men när han kommer på det goda som Gud har gjort innan allt det svåra han upplever, då vänds hans inställning och hoppet kommer åter och tilliten återfinner sig att allt kommer att bli bra. Låt oss hålla fast vid detta i dessa tider, det kommer att vända snart. Även under svåra omständigheter är det viktigt att lyssna till det som ger hopp och kanske komma ihåg tider som gett kraft och ljus i tillvaron. Även ljusglimtar kan lysa upp ett mörker.

Vi i Svenska kyrkan i Los Angeles gör allt för att kunna vara ett stöd för människor just nu, och vi finns här för alla som behöver oss. Vi har dock behövt ställa in två stora fundraiser-event och även våra gudstjänster som gjort att vi inte har kunnat få in det vi behöver för att kunna upprätthålla vår verksamhet när allt kommer igång igen. Vi behöver ert stöd. Här kan man göra en donation; https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap eller det går också bra att skicka in en check via post. Vi är otroligt tacksamma för allt stöd som vi har och vi välkomnar alla bidrag vi kan få med stor tacksamhet.

Gå även in på vår nya hemsida https://www.churchofswedenla.com och våra sociala medier och följ oss. Vi lägger ut våra gudstjänster och vi lägger även ut intervjuer med svenskar i LA, hur man har det i dessa dagar under Lock Down.

Jag vill även be för de som förlorat anhöriga och vänner i denna kris. Vill du ha personlig förbön, stöd eller samtal kan du höra av dig till oss så kontaktar vi dig.

Det vänder, håll fast
Kyrkoherden
Hans Hernberg Bratt

 


Angel News, May 1, 2020

Strange Times

It will turn around soon, is a phrase that pops up everywhere in media and social media. It signals that hope is not abandoned. By this statement, there is a signal through the great noise of all the experts and opinions that passes through the daily intake of all channels of information. It is difficult to sort one’s thoughts, and the uncertainty makes it even more difficult to deal with what’s happening in the world right now. Because of this big pandemic we are experience now. In Psalm 77, which is a lamentation psalm, the psalmist expresses his anxiety and anguish at the beginning of the psalm. But when he comes to clarity and can see all the good that God has done in the past. Then his attitude is reversed and hope comes again and he is confident that everything will be alright. Let's hang on to this in these times, it will be alright. Even in difficult circumstances, it is important to listen to what gives hope, and perhaps remember times that has given hope and light. Even small flashes can light up a dark room.

We at the Church of Sweden in Los Angeles are doing everything to be able to support people right now and we are here for everyone who needs us. However, we had to cancel two large fundraiser events and also some worship services this have meant that we have not been able to get what we need to be able to maintain our business when everything is up and running again. We need your support. You can make donations at https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap or you can also send a check. We are deeply grateful for all the support we receive, and we welcome all the grants we can receive with great gratitude.

Also, visit our new website https://www.churchofswedenla.com/ and follow us on social media. We post our worship services and we’re also doing interviews with different Swedes in LA, how to do it these days during Lock Down.

I also want to pray for those who have lost loved ones and friends in this crisis. If you want personal intercession, support or a phone call, you can contact us and we will contact you.

Blessings,
Senior Pastor
Hans Hernberg Bratt

-------------------------------

Änglanytt 6:e April 2020

Hi all,
I wrote this to our English speaking people in the congregation so you can follow us on our social media such as Instagram and Facebook, throughout The Holy Week, because most of the content there is in Swedish.

The Holy Week

The Holy Week begins with Palm Sunday, it was Sunday, and with the royal entry of Jesus, riding on a donkey down the Mount of Olives, in Jerusalem, Sak. 9: 9, while the people praise him.

Monday: Jesus curses the fig tree and cleanses the temple, making a whip and attacking all the merchandisers because they had made the temple into a den of thieves. According to some traditions this day is called Blue Monday. The name comes from the German "Blauer Montag", perhaps from the time when the (southern German) churches dressed sanctuary in blue. Blue and purple are also the colors of fasting in the liturgy during the church year. It’s also the color of repentance and reflection.

Tuesday: Jesus teaches in the temple this is his last great public speech. First he starts to teach his disciples, and then he starts to argue with the religious elite in the temple, after a while multitude of people comes and listen to him. At the end of his speach he predicts the future and how it’s going to be in the last days before he will return one final time. By tradition this day is called White Tuesday, in Easter week. It was called so because it was the last day you could eat white flour and eggs before the Easter. Today we can find also this day before we start the lent then it’s more common as fat Tuesday. In Sweden it is common to eat traditional sweet bread with whip cream and a sort of almond paste inside the bread.

Wednesday: Jesus is quietly resting in Bethany as plans are being thrown to clear him out of the way. Its also te day when the woman anoints him with the expensive nardus oil. This day is also called Dim Day ( free translation from Swedish dymmeldagen). The name comes from tradition in Scandinavia, replacing the metal clasps in the church bells with wooden sticks, to give a muted sound that were used to mark that the quiet week and the Good Friday were imminent.

Thursday: Jesus celebrates the Passover meal, the Cedar, and eats the Passover lamb with his disciples and institutes the Last Supper. He teaches them one last time. The Gospel of John, from Chap. 13 through chap. 17, contains this teaching. Then they go to Gethsemane where he is distressed, prays and surrenders to the will of God and receives the scales of suffering and is betrayed by Judas. Swedish (Skärtordag) the word skär comes from an ancient Nordic word for "pure", "beautiful", "blank" or "clear", which is also found in the past for he word purgatory (Skärseld) in Swedish . This name is the same in Norwegian and Danish. In English it is called Maundy Thursday (also known as Holy Thursday, Covenant Thursday, Great and Holy Thursday, Sheer Thursday, and Thursday of Mysteries, among other names) is the Christian holy day falling on the Thursday before Easter. It commemorates the Washing of the Feet (Maundy).

Friday: Jesus is judged by the Sanhedrin early in the morning, handed to the Romans, judged by Pontius Pilate and taken away to be crucified. He dies a horribly painful death on the cross. Here is when Jesus has completed his mission.

Saturday: Grief, confusion, confusion among the disciples. Jesus' body is resting on the Sabbath. He has descended into the realm of the dead. Easter Eve is, in Christian tradition, an "empty" day, the Saturday after Good Friday. This is because Jesus is in the tomb and the disciples have locked themselves in the fear of those behind the execution. The Swedish Church does not hold any worship services until after midnight.

Sunday: The first working day of the week. The day of the new creation. God raises Jesus from the dead. The Cape of Death is forever broken and Jesus holds the keys to death and the realm of death. Easter night is the night between Easter Eve and Easter Day. Traditionally, an Easter night Mass is celebrated in memory of the exodus from Egypt and the resurrection of Christ. This is also the first day in the creation when god created the earth, by his word. That is also why Jesus is referred to as the word of life. The gospel of John begins with this statement: In the beginning, the Word existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. Through him all things were made, and apart from him nothing was made that has been made. In him was life, and that life brought light to humanity. And the light shines on in the darkness, and the darkness has never put it out.

There is much much more in to all of this, than what I have written here in this text. There are layers upon layers and there are more than many thousands of books that have described this.

Blessing to all of you,
Hans Hernberg Bratt, Senior Pastor

-------------------------------