Änglanytt den 25 april 2022

 

Käre läsare

Nu är påsken till ända och våren håller på att bryta fram i Sverige, allt får liv igen. Kristus har dött och uppstått, detta är essensen i vår tro. Att döden är besegrad och att livet i honom är det eviga livet. Vi människor har perioder i livet när vi söker vishet, kunskap och förstånd. Vishet vinner vi om vi kan ödmjuka oss och lyssna på andra som gått före oss. Kunskap är det vi kan söka själva genom studier eller erfarenheter och förstånd är det som Gud kan ge oss. Vi kan söka alla dessa ting och växa i insikt om hur vi skall vandra på vår livsväg. Brister vi i förstånd eller om vi ställs inför svåra val är dessa tre ting viktiga. Lyssna på andra, söka egen kunskap och leva i bön och meditation. När livet rasar på och vi ramlar runt i vår egen ekokammare får vi sällan den näring vi behöver för att det skall finnas ljus på vår livsvandring, även om det mörknar på färden. När vi som människor tappar ljuset i våra liv uppstår ofta förvirring och rädsla och går det alldeles för långt vi tappar vi hoppet och resultatet blir förtvivlan. Som präst i själavårdande samtal har jag ofta erfarit hur människor kommit ur både hopplöshet och tvivel genom att de får dela sin livshistoria. Mitt recept har ofta varit, under våra samtal, att personen i fråga skall söka kunskap och vishet genom att studera bibeln och börja lyssna på andra som gått från hopplöshet till hopp. Den egna bönen är också viktigt, om man är religiöst lagd är det också bra om man praktiserar gemensam bön med andra troende. Själavården i kyrkan är öppen för alla och kyrkan har haft en själavårdande uppgift alltsedan kyrkan startade för 2000 år sedan, även om traditionen går längre än så tillbaka så finns visheten djupt i den kyrkliga myllan och har sin rot och grund i evangelierna om Jesus. Vi har en stund på jorden. Ge Jesus en chans, läs evangelierna, hoppet finns där för oss alla om vi vill ta till oss det och tro på påskens budskap. Prövningar och svårigheter är en del av vår mänsklighet och det kan vi erfara väldigt tydligt i dessa dagar med pandemi och svåra konflikter. Men tron kan ge oss hopp och hoppet gör att vi tillsammans har lyckats ta oss igenom kriser och konflikter genom hela den mänskliga historien.

Be ta han om varandra och värna om skapelsen

Kyrkoherden

Dear readers

Now Easter is over, and spring is in full bloom in Sweden, everything is coming to life again. Christ has died and risen. This is the essence of our faith. That death is defeated and that life in him is eternal life. We, humans, have periods in life when we seek wisdom, knowledge, and understanding. We gain wisdom if we can humble ourselves and listen to others who have gone before us. Knowledge is what we can seek ourselves through studies or experiences, understanding is what God can give us. We can seek all these things and grow in insight into how we should walk our path in life. If we lack understanding or if we are faced with difficult choices, these three things are important. Listen to others, seek your own knowledge, and live in prayer and meditation. When life rages on and we fall around in our own eco-chamber, we rarely get the nutrition we need for there to be light on our life journey. Even if it gets dark on the journey, we need a bit of hope that there is light.

When we, as humans, lose the light in our lives, confusion and fear often arise and if it goes too far for us we tend to lose hope, and despair is the result of living without hope. As a pastor in pastoral conversations, I have often experienced how people come out of both hopelessness and doubt by being allowed to share their life story. My recipe has often been that during our conversations, the person in question should seek knowledge and wisdom by studying the Bible and starting listening to others who have gone from hopelessness to hope. Your own prayer is also important if you are religious, it is also good if you practice joint prayer with other believers. The pastoral care in the church is open to all and the church has had a pastoral task since the church started 2000 years ago, even if the tradition goes back further than that. The wisdom is deep in the ecclesiastical soil and has its roots in the gospels of Jesus. We have a moment on earth to give Jesus a chance. Read the gospels, the hope is there for all of us if we want to embrace it and believe in the message of Easter. Trials and difficulties are part of our humanity, and we can experience this very clearly in these days of pandemics and difficult conflicts. But faith can give us hope and hope means that together we have managed to get through crises and conflicts throughout human history.

Pray take care of each other seek knowledge, wisdom, and care for the creation

The pastor

 

Änglanytt Mars 2022

Kära läsare

Vi är alla på en pilgrimsresa mot en slutdestination och vi lever i spänningsfyllda konflikter med oss själva och varandra under resans gång. Så är det och så har det alltid varit i vår mänskliga historia sedan det första brodermordet[1].

Idag har det tonat upp sig en konflikt/krig som just nu påverkar hela mänskligheten. Därför tror jag att denna fastetid vi är inne i just nu 2022, är extra viktig för att rannsaka våra hjärtan och motiv. Varje år är fastan en tid för reflektion, men i år är det extra viktigt inte minst för oss i kyrkans värld. Hur förbereder vi oss och hur kan vi vara en plats, en borg för människor att söka skydd och stöd?

Det centrala för många människor under pandemin har varit existentiella frågor och teologiska funderingar. Ett medmänskligt samtal kan leda till trygghet och hopp i en orolig tid. Att få någon som lyssnar till ens livsberättelse kan rädda liv och av erfarenhet som präst vet jag att det själavårdande och teologiska samtalet ligger i centrum för den kristna tron.

Nya testamentet vittnar om hur Jesus lyssnade på människor och det förändrade deras liv. Det svåra mötet med människor i sorg eller bara att vara med någon till sista andetaget ger också Gud en möjlighet att uppenbara sin helande närvaro. Fastan är en tid att söka denna närvaro och bli fyllda av Guds Ande så vi alla kan vara levande vittnen för varandra. För att ge plats för denna närvaro har vi fastan som en del av kyrkoåret, där vi får försaka det som står mellan oss och Gud.

Det som har varit vår tradition i Svenska kyrkan är att vi ger av vårt överflöd till de som saknar vad vi har. Vi som har några år på nacken minns sparbössan av kartongpapp som damp ner i brevlådan med uppmaningar att ge ett bidrag till det vi kallade Lutherhjälpen men som idag heter Act Svenskakyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act .

Den stora insatsen idag går till Ukraina. Att stödja detta är en del av att fasta[2].

Dear reader


We are all on a pilgrimage to a destination. We experience intense conflicts within ourselves and with each other while we are on this journey called life. It has been this way throughout human history since the first brother’s assassination (Cain and Abel). Today a conflict/war has arisen that is currently affecting all of humanity in a broader sense.

This time of fasting is vital. Fasting calls us inward to deeply examine our hearts and our motives. Every year fasting calls for reflection. This year for us in the church is especially important.

How do we prepare and how can we be a place that is a safe haven for people to seek protection and support? During the pandemic, people became more occupied with existential issues and theological considerations. A human conversion leads to security and hope in troubled times.
A person who listens to someone’s life story can save a life. In my experience as a pastor, the pastoral and theological conversation is central to the Christian faith. The New Testament speaks of how Jesus listened to people and in return, when listening to him, their lives were changed. The difficult encounter with people in grief or just being with someone until their last breath gives God an opportunity to reveal His healing presence.

Fasting is a time to seek this presence and to be filled with the spirit of God so we can all be living witnesses to one another. To make room for this presence, we have fasting as part of the church year. Through fasting, we can renounce what is between us and God. Our tradition in the church of Sweden has been to give our abundance to those who lack.

Those of us of a certain age remember the cardboard piggy bank from “Lutherhjälpen” that arrived by mail, asking us to contribute. Today this is called Act Svenskakyrkan.
https://www.svenskakyrkan.se/act

Here you can contribute to the support of the people of Ukraine as well as your contribution towards Lent.

May God Bless and keep you.

 

 

Änglanytt Februari 2022

Information från Kyrkorådet

Våren är på väg och vi närmar oss vårt årsmöte och kyrkostämma med stormsteg. Vi hoppas att ni alla kan delta i valet av medlemmar till kyrkorådet genom att använda Election Buddy. Det är bara att följa länken i eposten som ni fått. Om ni har anmält er för medlemskap för 2022 och inte har fått ett medelande om valet hör av er till valberedningens ordförande Anna Maj Lis Aasa. (annamajlis.aasa@svenskakyrkan.se).

För att bli medlem 2022, gå in på vår hemsida (https://www.churchofswedenla.com) och fyll i anmälsblanketten. Du får en bekräftelse via e-mail att du har blivit medlem.

Vi har fortfarande över hundra av våra medlemmar från 2021 som inte har förnyat sitt medlemskap för 2022. Om du förnyar innan den 24 februari och är över 18 år får du rösta i valet. Valet håller på fram till klockan 08.00 söndagen den 6 mars.

Vi uppmuntrar er alla att delta på årsmötet den 6:e mars klockan 13:00 i kyrkan i San Pedro. Se bifogade kallelse. Vi har gudstjänst klockan 11.00 som vanligt, följt av lunch och sedan startar mötet. Vi har också förmånen av ett besök från avdelningschefen på SKUT (Svenska kyrkan i Utlandet) Rickard Jönsson den dagen.

Under detta året 2022, kommer vi att fira Svenska Kyrkan Los Angeles 70 års jubileum, från påsken till julen. Vi letar därför volontärer, 70 års jubileums ambassadörer och kyrkans respresentanter  som vill vara med och hjälpa till. Andra mötet kommer bli digitalt via Teams onsdagen den 9 mars, 13.00-14.00.

Vill du vara med, 1) är du medlem i kyrkan, 2) skickar du en anmälan (namn, e-post och telefon) till losangeles.admin@svenskakyrkan.se 3) För frågor ring Anna Maj Lis Aasa, 310-971-8171.

Information from the Board

Spring is on the way, and we are rapidly approaching our annual members meeting. We hope that you all can participate in the election process for members of the board by using the Election Buddy. Just follow the link in the email message you have received. In case you have signed up for membership for 2022 and have not received the message about the election please contact the chair of the Nominating Committee Anna Maj Lis Aasa. (annamajlis.aasa@svenskakyrkan.se). 

To become a member 2022, go to our homepage (https://www.churchofswedenla.com) and fill out the application form. You will receive a confirmation that you are a member by e-mail.

We still have over 100 of our members from 2021, that have not renewed their membership for 2022. If you renew your membership before the 24th of March, and you are over 18 years old, you may vote in the election. The election will continue until 08.00 am Sunday, March 6th, 2022.

We are encouraging all of you to participate in the annual members meeting on the 6th of March at 1.00 pm at the church in San Pedro. See attached notice. We have services at 11 am, as usual, followed by lunch, and then we start the meeting. We also have the pleasure of a visit from the Department Director of SKUT (Church of Sweden Abroad) during the day.

During this year of 2022, we will be celebrating the Church of Sweden, Los Angeles, 70th years jubilee, from Easter until Christmas. We are looking for volunteers, 70th jubilee Ambassadors, and Representatives of the Church, who wants to join and help us. The next meeting will be digitally in Teams Wednesday 9th of March, 1.00 – 2.00 pm.

If you want to join, 1) you are a member of the church, 2) you send a notification )name, e-mail and phone) to  losangeles.admin@svenskakyrkan.se 3) For questions call Anna Maj Lis Aasa at 310-971-8171.

 

 

Änglanytt den 19 december 2021

 

Hej kära läsare

 

Nu nalkas det jul och vi närmar oss också den mörkaste dagen på året. Julen är ett avbräck för många, där man får umgås med familj och vänner. Julen kan även vara en svår helg för många av många olika anledningar. Hur som helst slår julen an en ton i de flestas hjärtan och det vi talar om, är att den tonen kommer från himlen. Jesus världens frälsare föds in i världen och denna händelse har skapat och skapar fortfarande hopp och ljus in i vår mänsklighet. Att ta evangelierna på allvar och att börja läsa dem kan förändra liv. Så har det gjort redan sedan Jesu födelse och gör än idag.

 

Vi kommer att ha två julottor i år en klocka 7am i San Pedro och klockan 9am i Angelica Lutheran Church Down Town LA. Dit kan man komma och få höra julevangeliet, be en bön, tända ett ljus och få en liten skinksmörgås, samt lite annat smått och gott. Angelica Lutheran Church är byggd av den svenska församlingen som bildades för lite över 130 år sedan. En av traditionerna man tog med sig från Sverige var att gå på julottan. Vill man att den traditionen och allt annat kyrkan gör, skall kunna fortsätta behöver vi få in medlemmar. Naturligtvis är du jättevälkommen till kyrkan utan att vara medlem, den är öppen för alla. Men vi behöver fler medlemmar för att kunna fortsätta att få hit en präst från Sverige. Om du vill bli medlem blir vi och inte bara vi i kyrkan glada utan även alla som har fått hjälp och kan få hjälp och stöd i framtiden.

 

Kyrkoherden

 


 

Hi dear readers

 

Now Christmas is approaching, and we are also approaching the darkest day of the year. Christmas is a break for many, where you get to hang out with family and friends. Christmas can also be a difficult holiday for many for many different reasons. In any case, Christmas strikes a tone in most hearts and what we are talking about is that that tone comes from heaven. Jesus the Savior of the world is born into the world and this event has created and still creates hope and light into our humanity. Taking the Gospels seriously and starting to read them can change lives. It has been doing so since the birth of Jesus and still does it today.

 

We will have two Julotta this year one at 7am in San Pedro and one at Angelica Lutheran Church in downtown LA at 9am. There you can come and hear the Christmas gospel, pray a prayer, light a candle, and get a small ham sandwich, and some goodies. Angelica Lutheran Church was built by the Swedish congregation that was formed over 130 years ago. One of the traditions they brought with them from Sweden was to go to this Julotta which is a small Christmas service. If we want that tradition to continue, we need to get additional members. Of course, you are very welcome to the church without being a member, the Church is open to everyone. But we need members to be able to continue to get a priest from Sweden here. If

 you want to become a member, we and not only we in the church will be happy but also everyone who has received help and can get help and support in the future.

 

The pastor

 

 

 

 

I kalendern:
12-21 nov Julmarknad 11-6
21 nov Julmarknad OC 10.30-13 och 13.30-16
28 nov 1:a Advent Gudstjänst tillsammans med Norska kyrkan kl 11-13
5:e dec Gudstjänst kl 11-13
11:e dec Luciafirande kl 17

Julmarknaden är i fullgång och det är roligt att se att så många av er kommer och stöttar kyrkan.
Nytt för i år är att ni kan köpa lotter till vårt lotteri elektroninskt via Venmo, @churchofswedenla Skriv lotteri samt ditt namn och emailadress alt telefonnummer så skickar vi lottnummer via email eller sms. 1 lott-$5, 5 lotter-$20 eller 20 lotter-$50 
Du kan vinna priser skänkta av lokala skandinaviska företag samt individer. I år kan man till exempel vinna presentkort hos frisörer och affärer, presentkorgar med skandinaviska varor, svensk design, konst och hantverk och mycket mer. Alla pengar går oavkortat till kykans verksamhet. Dragning sker i samband med luciatåget, som är i kyrkan 11 dec. Du behöver inte närvara för att vinna, vi kontaktar dig. Vid frågor, maila vår kommunikatör annica.levin@svenskakyrkan.se
Stort tack till alla företag och privatpersoner som har skänkt alla fantastiska priser!

Julmarknaden är öppen hela veckan fram till och med söndag 21 nov, mellan kl 11 och 16. 
Vi kommer även att finnas på plats på julmarknaden i Huntington Beach söndag 21 nov. 

 
För donationer:
https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap
 


Dear reader

Mark your calendar:
Nov 12-21 Christmas Fair 11 am-4 pm
Nov 21st Christmas Fair OC 10.30 am-1 pm and 1.30 pm-4 pm
Nov 28th Sunday Service 11 am-1 pm together with the Norwegian church
Dec 5th Sunday Service 11 am-1 pm
Dec 11th Lucia 5 pm 

The Christmas Fair is in full swing and it is so fun to see that so many of you come and support the church.
New for this year is that you can buy tickets for the raffle electronically via Venmo, @churchofswedenla Write lottery and your name and email address or phone number and we will send you your lottery tickets by email or text. 1 ticket-$5, 5 tickets-$20, or 20 tickets-$50 
You can win prizes donated by local Scandinavian companies and individuals. This year, for example, you can win gift cards at hairdressers and shops, gift baskets with Scandinavian goods, Swedish design, arts and crafts, and much more. All profit goes in full to the church. The winners will be announced at the Lucia celebration, which takes place at the church on Dec 11th. You do not have to be present to win, we will contact you. If you have any questions, email our communicator annica.levin@svenskakyrkan.se
Many thanks to all the companies and individuals who have donated all the fantastic prizes!  

The Christmas Fair is open all week until Sunday 21 November, between 11 am and 4 pm. We will also be on-site a the Christmas Fair in Huntington Beach on Sunday 21 Nov. 

 

For donations:
https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

 

Hej kära läsare

 

Nu är vi igång igen och ser fram mot en ny höst med nya möjligheter. Mycket av det som vi tagit för givet och mycket som vi har gjort förut, kommer att förändras. Vi i kyrkan vill vara en trygg punkt i dessa tider av förändringar och vi försöker hålla igång det mesta under hösten. Vi börjar med fredagsbön igen fredagen den 30:de juli klockan 9:30 i San Pedro och vi kommer att ha terminens första gudstjänst söndagen 1:a augusti klockan 11 i San Pedro. Resten av schemat för hösten kommer ut i nästa änglanytt och medlemsbrev.  

 

Temat för gudstjänsten som var i helgen var andlig klarsyn, detta kanske är något som behövs i dessa tider. Vem skall man lyssna på och vem skall man lita på när all information som far omkring bygger på åsikter av olika inriktningar. Det som behövs mer än någonsin är stabilitet, trygghet och uthållighet. Detta är något som kyrkan genom historien har formats till att vara genom prövningar, förföljelse, krig och förbud att finnas. Att ha en tro innebär inte att man slipper livets prövningar utan att man med Guds hjälp tar sig igenom allt och man får erfara hur Gud bär genom både glädje och sorg. Ett av kyrkans tecken är att hon har prövats genom eld och vatten och detta har gett en väl beprövad grund som håller när mycket annat faller. Kyrkan bygger på Kristus som är klippan och inte på mänskliga strömningar som kommer och går, även om dessa mänskliga strömningar, på ett ytligt sett, är det man kan möta eller kanske möter och stöter på vid ett första möte med kyrkan. Här kommer jag osökt in på temat för den kommande helgen som är goda förvaltare. Det vill säga även om Gud är med oss så har förvaltarskapet lagts i våra händer. Vilket är både på gott och ont. I evangelietexten inför kommande helg kan vi läsa om talenterna och hur viktigt det är att förvalta våra gåvor rätt och att vi inte skall gräva ner dem. En rätt förvaltad gåva ger god skörd och frukt som består. Detta kan naturligtvis lägga press och en börda på den som läser texten. Jag tolkar att detta inte är avsikten med denna text utan det är en uppmaning att våga satsa och att man kan göra det i en liten skala. Man behöver inte blåsa på för fullt utan att även små steg kan ge god skörd. Mer om detta kommer jag att predika om på söndag. Du är jättevälkommen till San Pedro på söndag och kan du inte vara där, sänder vi live på Facebook.

 

Gvd och var rädd om dig i dessa tider!

 

 Änglanytt/Member

 

We are now up and running again and look forward to this autumn with new opportunities. Much of what we have taken for granted and much of what we have done before will change. We in the church want to be a safe point in these times of change and we try to keep most things going during the fall. We begin with Friday prayer again on Friday, July 30 at 9:30 in San Pedro and we will have the semester's first service on Sunday, August 1 at 11 in San Pedro. The rest of the schedule for the fall will be published in the next angel news and membership letter.

 

The theme for the service that was this weekend was, Be spiritually clear, this may be needed in these times. Whom should you listen to and whom should you trust when all the information that goes around is based on opinions of different orientations. What is needed more than ever is stability, security, and perseverance, something the church throughout history has been shaped to be through trials, persecution, war, and prohibition to exist. Having faith does not mean that you avoid life's trials, but that with God's help you get through everything and you get to experience how God carries through both joy and sorrow. One of the Church's signs is that she has been tried by fire and water and this has provided a well-proven foundation that holds when much else falls. The church is based on Christ who is the rock and not on human currents that come and go, although these human currents on a superficial level are what one may encounter and encounter at a first encounter with the church. This made me think of the theme for the coming weekend, who are good managers. That is, even if God is with us, stewardship has been placed in our hands. Which is for better or worse. In the gospel text for the coming weekend, we can read about the talents and how important it is to manage our gifts properly and that we should not bury them. A properly managed gift gives a good harvest and fruit that lasts. This can of course put pressure and a burden on the person reading the text. I interpret that this is not the intention of this text, but it is a call to dare to invest and that you can do it on a small scale. You do not need to go all-in, even small steps can give a good harvest. I will preach more on this on Sunday. You are very welcome to San Pedro on Sunday and if you can not be there, we broadcast live on Facebook.

 

 

Gvd and take care of yourself in these times!

 

 

 

 

Kära läsare


Nu är sommaren i full gång och hela skapelsen står i sin prakt, som ett vittnesbörd om en skapande Gud som förmår att göra allt nytt. Även genom svåra skogs och gräsbränder, spira ny grönska upp. Låt oss påminna oss om detta, att även under svåra tider så finns kraften där som väcker liv på nytt. I begynnelsen svävade Guds Ande över kaoset och ur mörkret skapades allt. Läser vi Johannes evangeliets början skapades allt till, igenom och för Kristus. Det vill säga han som har gjort dödens makt om intet. Mycket spännande läsning som jag varmt kan rekommendera som sommarläsning.

Vi avslutade vår termin med en magnifik nationaldag, där Margareta Svensson Riggs värmde våra hjärtan med mycket minnesvärd musik och där SWEA Orange County och SWEA Los Angeles värmde våra magar med en härlig lunch. Där pricken över i et blev en chokladkaka med jordgubbar på. Inte ett så illa att avslut av en av de ovissaste terminer jag varit med om. Det visar på samarbetsvilja och att skapelsekraften finns där genom allt.

Jag vill passa på att tacka personal och kyrkoråd som gjort denna termin möjlig trots de rådande omständigheterna. Jag vill också tacka för alla som donerat tid och pengar under detta år som gjort att allt kan spira vidare i Svenska kyrkan i Los Angeles. Min och vår bön är att denna kraft skall bli känd och del av varje människas vardag, kärleken från Gud som kan hela och upprätta även de svåraste omständigheter och relationer. Inte minst även skapelsen som vi är satta att förvalta. Att se alla kära möten på nationaldagen vittnar också om detta, att inget är omöjligt om viljan och glädjen finns, samt att leva med vår skapare som vill kärlek. För att citera Paulus från 1 korintierbrevet kapitel 13 som vittnar om den kärlek som inte kräver något tillbaka.

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Det yttersta beviset för denna kärlek är Kristus Jesus, som kom för att rädda oss och inte för att döma oss.

Gud välsigne er alla och hoppas ni får en sommar där denna kärlek kan möta er trots omständigheter som inte vi kan förutse eller undvika på vår vandring här på jorden. Där vi stöts och möts för att formas och forma vår värld, till en plats där allt får en chans att spira.

Ta hand om er så möts vi snart
Kyrkoherden

Nyhet

Vi är glada att kunna erbjuda “Text to Give”. En SMS-tjänst där du enkelt kan donera till kyrkan, betala för kyrklunch samt lämna kollekt. Skicka ordet ’Give’ till +1 (844) 640 9762. Alla donationer är välkomna! Det är donationerna som gör det möjligt för oss att kunna leda kyrkans verksamhet framåt samt att kunna erbjuda olika typer av verksamhet och aktiviteter.


Sommarprogram

Fira 4:e Juli i San Pedro. Gudstjänst kl 11 med picknick efteråt, som leds av Maj-Lis Aasa och musiken framförs av Mikael Sandgren. Varmt välkomna! Ta med er picknick, grillen är på och poolen är öppen och kan användas efter gudstjänsten, barn måste ha en vuxen som ansvarar för dem.

Under sommaren kommer ni som vill att kunna följa utlandskyrkans morgonbön och gudstjänster digitalt. Klicka på länken nedan för att komma till program samt zoom länkar.
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan

 

 

 

 

Dear Reader

Now the summer is in full swing and the whole creation is in its glory, as a testimony of a creative God who can do everything new. Even through severe forest and grass fires, new greenery sprouts up. Let us remind ourselves that even in difficult times, the power is there to bring life again. In the beginning, the Spirit of God hovered over the chaos and out of the darkness everything was created. If we read the beginning of the Gospel of John, everything was created to, through and for Christ. That is, he who has done the power of death for nothing. Very exciting reading that I can warmly recommend as summer reading.

We ended our semester with a magnificent national day, where Margareta Svensson Riggs warmed our hearts with very memorable music and where SWEA Orange County and SWEA Los Angeles warmed our stomachs with a wonderful lunch. Where the icing on the cake was a chocolate cake with strawberries on top. Not a bad way to end one of the most uncertain semesters I have been through. It shows a willingness to cooperate and that the creative power is there through everything.

I would like to take this opportunity to thank the staff and church council who made this semester possible despite the prevailing circumstances. I would also like to thank everyone who donated time and money during this year, who made it possible for everything to flourish in the Church of Sweden in Los Angeles. My and our prayer is that this power will become known and part of every person's everyday life, the love from God that can heal and establish even the most difficult circumstances and relationships. Not least also the creation that we are set to transform. Seeing all the dear meetings on National Day also testifies to the fact that nothing is impossible if the will and joy exist, as well as living with our creator who wants love. To quote Paul from 1 Corinthians chapter 13 which testifies to the love that demands nothing in return. Love is patient and gentle, love does not envy, it does not brag, it is not inflated, it does not behave badly, it does not seek its own, it does not erupt, it does not impute evil. It does not rejoice over injustice but has its joy in the truth. It endures all things, it believes all things, it hopes all things, it endures all things. Love never ceases. The ultimate proof of this love is Christ Jesus, who came to save us and not to judge us.

God bless you all and hope you have a summer where this love can meet you despite circumstances that we cannot foresee or avoid on our journey here on earth. Where we are supported and meet to shape and shape our world, to a place where everything gets a chance to sprout.


Take care of you and we will meet soon
Senior pastor

News

We are excited to announce that we now offer “Text to Give”. You can now text/SMS donations wherever you are. Donate, pay for the collection or pay for food at the church by simply texting ‘give’ to +1 (844) 640 9762. All donations are needed to be able to a keep the church moving forward and to be able to offer a variety of activities.

Summer program

4th of July Picnic Service in San Pedro at 11 am led by Maj-Lis Aasa and the music is performed by Mikael Sandgren. Warmly welcome! Bring your own picnic and come and enjoy this. The pool will also be open after the service.

During the summer, you can be a part of the Swedish church abroad by participate in Sunday services and morning prayers. Simply click the link.
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/morgonbon-och-gudstjanst-fran-utlandskyrkan


 

Kära läsare

Vi vill bjuda in till Nationaldagsfirande med en friluftsgudstjänst. Gudstjänsten kommer att bli musikbetonad i år, under ledning av vår musiker Mikael Sandgren och med en Nationaldagskonsert framförd av Margareta Svensson Riggs. SWEA Los Angeles och SWEA Orange County kommer att bjuda oss på mat och en efterrätt med hjärtat i det svenska. Vi följer Covid rekommendationerna, bär mask och är utomhus i San Pedro. Alla är varmt välkomna och vi ser fram mot att du kommer. Jag tror att det kan bli väldigt fint att få träffas igen efter det senaste året av isolering och oroligheter. Många är vaccinerade och flertalet är immuna, trotts detta vill vi att man har mask och respekterar varandra, eftersom många fortfarande är oroliga. Är det så att man har upphävt maskmandatet så meddelar vi naturligtvis detta.

Att visa respekt för varandra är en biblisk princip och om den principen får råda i vårt samhälle tror jag att vi kan komma in på en försonande väg som upprättar oss som individer. Gemenskapen är viktig och vi behöver varandra, inte minst efter ett sådant år som vi har bakom oss. Kom därför och var med oss under denna Sveriges Nationaldag, dela gemenskapen och möt gamla och nya vänner. Jesus gjorde sitt första under vid en bröllopsfests som gick av stapeln under en väldigt orolig tid, i den del av världen där och när han var verksam. Kanske vi behöver ett och annat mirakel ibland oss svenskar i Los Angeles. Kom och se, det kanske händer dig. Du är viktig för vår gemenskap och jag tror det ligger på Guds hjärta att vi övar oss i gemenskap och glädje, även under en tid som denna.

 

Om du behöver komma i kontakt med Hasse eller Viveca når du dem här:

Hans Bratt Hernberg

hans.hernberg@svenskakyrkan.se

+1(310) 292-7080

Viveca Bratt

viveca.bratt@svenskakyrkan.se

+(310) 292-7079

 

Gud välsigne dig och kom gärna till kyrkan vi har en underbar gemenskap

 

Kyrkoherden

Dear reader

We want to invite you to the National Day celebration with an outdoor worship service. The service will be music emphasized this year, under the direction of our musician Mikael Sandgren and with a National Day concert performed by Margareta Svensson Riggs. SWEA Los Angeles and SWEA Orange County will offer us food and a dessert with a touch of Sweden. We are following Covid protocol, wearing masks and we will be outdoors in San Pedro. Everyone is warmly welcome, we look forward to seeing you. I think it can be genuinely nice to meet again after the last year of isolation and unrest. Many are vaccinated and most are immune, despite this we want people to wear a mask and respect each other. Because many are still worried. If it is the case, that the mask mandate has been revoked, we will of course announce this.

Showing respect for one another is a biblical principle, and if that principle prevails in our society, I believe we can enter a reconciling path that establishes us as individuals. The community is important, and we need each other, not least after such a year as we have behind us. Come and join us during this Sweden's National Day, share the community, and meet old and new friends. Jesus performed his first miracle at a wedding feast, which took place during a very troubled time in that part of the world where and when he was active. Maybe we need one or another miracle among us Swedes in Los Angeles. Come and see what might happen to you, you are important to our community and I think it is in God's heart that we practice in fellowship and joy even during a time like this.

 

 

 

 

 

 

Hej!

 

Datum i maj och juni


1 maj kl 11 städar vi stranden tillsammans med SACC. Vi hoppas att vi ses då! Mer info finns på våra Facebook eller Instagram.
2 maj Gudstjänst kl 11 utomhus i San Pedro
6 juni Nationaldagen Varmt välkomna att fira nationaldagen med oss! Mer info kommer.

Det känns som vi går in i en ny fas eftersom många fått sina vaccin och mycket har börjat öppna upp igen. Vi har fortfarande inte sett den fulla effekten av det senaste årets händelser och vad det kommer att bära för frukt i framtiden. Detta är något som har påverkat hela mänskligheten och även vår lilla församling. Vi är inne i en förändringstid och detta påverkar oss alla på olika plan, både medvetet och omedvetet.
Det förändringar som sker i församlingen är att vi måste lägga en grund för Svenska kyrkan i LA som kan bestå, även om man från Sveriges sida i framtiden kommer att skära ner på bidragen. Det vi vill lägga grund till är att vi skall vara på fler ställen i SoCal, så att man förstår vikten av kyrkans framtid i denna del av världen. Vi behöver vi ert stöd och era förböner. Vi fortsätter att vara kvar i San Pedro ungefär som nu. Vi kommer att fortsätta med Gudstjänster i Orange County, San Diego och Thousand Oaks. Det finns även önskemål om att vi skall kunna komma till Santa Barbara.
Vi har ett kontorsrum, gratis, för själavård i Century City där man kan boka tid om man vill ha samtal. Vi har väldigt mycket akuta hjälpinsatser och även en hel del långtgående hjälpinsatser som är en del av församlingens diakoni.
Vi har även under denna termin haft konfirmandundervisning tillsammans med San Francisco och konfirmation kommer att ske under våren och sommaren. Detta är något som vi håller på att utveckla. Vi kommer även att försöka satsa på vuxenkonfirmation eftersom vi börjar få förfrågningar om detta.

 

Vi finns som stöd för alla svenskar i SoCal och det är många som hör av sig. För att kunna bedriva detta behövs du som medlem och ditt bidrag är oerhört viktigt. Medlemsavgifter och andra donationer, samt månadsgivare är det vi får verksamheten att gå runt på. För att bedriva vår verksamhet har vi fyra anställda som delar på en heltidstjänst och utan dessa skulle det inte fungera. Prästgården är under reparation och den är ganska omfattande. Här behövs också ekonomiska bidrag eftersom huset är en av församlingens tillgångar och den måste skötas.
Prästparet är det enda svenska prästparet i USA sedan Covid bröt ut för ett år sedan. Detta har som sagt var varit ett väldigt hektiskt år och behoven har varit stora. Därför vill jag understryka att ditt bidrag är otroligt viktigt och det gör en väldig skillnad för många svenskars tillvaro här i SoCal. Har du inte blivit månadsgivare får du gärna bli det. Eller om du vill stötta oss på andra sett så är det också välkommet. Vill du eller ni som läser detta ha förbön för något speciellt eller samtal, skriv till oss eller ring. Kom ihåg du är en del av mänskligheten och du kan göra skillnad. Varje människa är viktig och när vi ber för varandra så kan det ske under, därför är också din förbön för oss viktig.
Var rädd om er, sprid kärlek och bär varandras bördor då uppfylls Kristi lag

Om du behöver komma i kontakt med Hasse eller Viveca når du dem här:
Hans Bratt Hernberg
hans.hernberg@svenskakyrkan.se
+1(310) 292-7080

Viveca Bratt
viveca.bratt@svenskakyrkan.se
+(310) 292-7079

Gud välsigne dig och kom gärna till kyrkan vi har en underbar gemenskap

Kyrkoherden


Dear reader

 

Dates in May and June


May 1st, 11am Beach Cleaning together with SACC. More info on Facebook and Instagram
May 2nd Sunday Service 11am outdoors in San Pedro.
June 6 Celebrate the Swedish National Day together with us. More info to come. 


It feels like we are entering a new phase, as many have received their vaccines, and a lot of things have begun to reopen. We still have not seen the full effect of last year's events and what fruit it will bear in the future. This is something that has affected all of humanity and even our little church. We are in a time of change and this affects us all on different levels, both consciously and unconsciously.
The changes that are taking place in the parish are that we must lay a foundation for the Church of Sweden in LA, that can continue even if Sweden in the future will cut the contributions. What we want to lay the foundation for is that we will be in more places in SoCal, so that there is an understanding of the importance of the church's future in this part of the world. We need your support and your prayers. We will continue to be in San Pedro, much like now. We will also continue to have services in Orange County, San Diego, and Thousand Oaks. There are also requests that we are able to come to Santa Barbara.
We have an office space, for free, for mental health care in Century City where you can book an appointment if you want a session. We have a lot of emergency relief efforts and also a lot of far-reaching relief efforts that are part of the parish's diakonia.
During this semester, we have also had confirmation teaching together with San Francisco. Confirmation will take place in the spring and summer, this is something we are developing. We will also try to invest in adult confirmation as we begin to receive inquiries about this.
We are here to support all Swedes in SoCal and there are many who get in touch. To be able to do this, you are needed as a member and your contribution is extremely important. Both membership fees and other donations, as well as monthly donors crucial for the church. To run our business, we have four employees who share a full-time job and without these, it would not work. The rectory is under repair and it is quite extensive. Financial support is also needed here because the house is one of the parish's assets and it must be taken care of.
The clergy couple is the only Swedish clergy couple in the US since Covid broke out a year ago. As I said, this has been a very hectic year and the needs have been great. Therefore, I want to emphasize that your contribution is incredibly important, and it makes a huge difference to many Swedes' lives here in SoCal. If you are not a monthly donor yet, you are welcome to do so. Or if you want to support us in other ways, it is also welcome. If you who read this want intercession for something special or conversation, write to us or call. Remember you are a part of humanity and you can make a difference, every human being is important and when we pray for one another, miracles can happen. Therefore your intercession is also important to us.
Take care of yourselves, spread love and bear the burdens of one another, then the law of Christ will be fulfilled.

 

 

 

Hej!

Vi har nu avklarat vårt årsmöte och konstituerat ett nytt kyrkoråd. Jag vill passa på att tacka alla tidigare medlemmar som gjort en fantastisk insats för Svenska kyrkan i Los Angeles. Detta år har varit väldigt annorlunda och alla gamla rutiner och event har varit inställda och vi har fått prova nya vägar för att nå ut. Förhoppningsvis kan vi detta år fira våra vanliga event såsom nationaldag, midsommar mm. Samt att vi som vanligt skall kunna ha Gudstjänster i San Pedro, Orange County, San Diego och Thousand Oaks. Vi kan dock inte spika något ännu. Men vi håller er uppdaterade.

Nu på onsdag kväll kommer vi att ha en temakväll på Zoom, om hemlösheten i LA. Vi har bjudit in Dream Center och Clarence Olsson för att tala om detta. Flyer nedan och  Zoomlänk här. För övrigt är det svenskdag på fredagar i San Pedro där vi träffas och ber, bakar, fikar och umgås alla varmt välkomna från 9.30. 

Påsken börjar med Palmsöndagen och slutar med påskdagen.


28:e mars Palmsöndagen
29:e mars Blå Måndag
30:e mars Vita tisdagen
31:e mars Dymmelonsdag
1:a april Skärtorsdag

 

Sänds virtuellt på Facebook och instagram, länkar finns på vår hemsida

 

2:a april Långfredags gudstjänst klockan 7pm San Pedro. Välkomna dit

3:e Påskafton Stängt Norrmännen har påsklunch

4:e Påskdags gudstjänst 11 am med påsktallrik, i San Pedro.

Anmäles till losangeles@svenskakyrkan.se om du vill ha påsklunch så att vi vet hur många vi skall laga till.

 

Hello dear members and monthly donors

 

We have now held our annual community meeting and constituted a new church council. I would like to take this opportunity to thank all previous members who have made a fantastic contribution to the Church of Sweden in Los Angeles. This year has been very different and all the old routines and events have been canceled and we have had to try new ways to reach out. Hopefully this year we can celebrate our events as usual, such as National Day, Midsummer etc. And we will be able to have services as usual in San Pedro, Orange County, San Diego and Thousand Oaks. However, no dates are set yet. But we will keep you updated.

On Wednesday night we will host a Zoom conversation (in Swedish) about homelessness in LA together with Clarence Olsson at Dream Center. Also, it's Swedish Day on Fridays in San Pedro where we meet and pray, bake, have coffee and socialize, everyone is warmly welcome.

 

Easter starts with Palm Sunday and ends with Easter Day.

 

28th Palm Sunday

29th Blue Monday

30th White Tuesday

31st Dymmelonsdag

1st of March Maundy Thursday

 

Will be sent virtually on Social Media, you can find info on our website

 

2nd March Good Friday service at 7pm in San Pedro. Welcome!

3rd Easter Eve Closed / Norwegians have Easter Lunch

4th Easter service with Easter plate please register to losangeles@svenskakyrkan.se if you want Easter lunch so we know how many we will cook for.

 

 

 

Kära läsare

Vi är nu inne i fastetider och många av de texter vi läser under fastan handlar om prövningar. När det handlar om min generation och i den kontext jag är uppvuxen i så är nog denna pandemi en av de större prövningarna vi gått igenom. Dels också för att den är global och har drabbat alla länder över hela vår planet. Den har också varit mer långtgående än någon av oss har kunnat förutsäga. Spekulationer och teorier har vuxit oss över huvudet, vem skall man lyssna till i dessa tider? Den ena säger si och den andre säger så och båda har rätt eller så har ingen rätt.

Det kan vara svårt att titta på de universella värdena som för oss samman, som kärlek, förlåtelse, tolerans mm. I centrum för allt detta står Kristus, likt människogestalten i den brinnande ugnen i Daniels bok. Där Daniels vänner kastas in i den brinnande ugnen och där står denne fjärde gestalt som liknar en människoson. Gud kom till jorden och blev människa för att rädda oss. Så det kanske är så i dessa tider att denne Kristus som är Jesus från Nazareth, kommer att bli tydligare för många fler. Precis som människogestalten som blev synlig även för de som kastade Daniels vänner i ugnen. Låt oss hoppas detta, att den som är kärleken, försoningen och förlåtelsen personifierad blir uppenbarad i dessa tider.

Så var det också dags för årsmöte och kyrkostämma. Samt resultatet av valet för nya medlemmar till kyrkorådet. Detta år har sannerligen varit ett annorlunda år. Kyrkan har fått jobba på helt nya sätt. Vi har varit tvungna att utveckla vår digitala verksamhet för att nå ut, samt att diakonin och själavården har ökat dramatiskt. Vi fick göra en väldigt annorlunda julmarknad och alla våra vanliga event såsom Lucia och nationaldagen firades digitalt. Vi har fått ta nya beslut hela tiden under årets gång eftersom vi inte vetat från vecka till vecka om vi har kunnat öppna upp kyrkan för den vanliga verksamheten. Från och med september började vi fira gudstjänster och fredagsböner utomhus. Med reservation för att behöva stänga ned igen.

Trots all osäkerhet har vi haft mer att göra än någonsin, på grund av att vi har haft kris och katastrofjour under hela under hela det gånga året där vi hjälpt och stöttat svenskar i SoCal. Allt detta kommer ni att få mer information om under vårt årsmöte, efter gudstjänsten söndagen den 7:e mars klockan 11. Vi från Svenska kyrkan i Los Angeles är otroligt tacksamma för ert stöd under året som gått. Utan er hade vi inte kunnat vara denna viktiga aktör för svenskar i SoCal under det gånga året.

Varmt välkomna till Gudstjänst - söndagen den 7:e mars kl. 11:00, utomhus i San Pedro och via Facebook live
Efter gudstjänsten kommer vi att ha årsmötet på Zoom och en länk kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Har du inte betalt medlemsavgiften så är det inte försent!
Betala medlemsavgiften här


Dear readers

We are now in Lent and many of the texts we read during Lent are about trials. When it comes to my generation and the context I grew up in, this pandemic is probably one of the bigger tests we have gone through. Partly also because it is global and has affected all countries across our planet. It has also been more far-reaching than any of us have been able to predict. Speculations and theories have grown over our heads - who to listen to in these times? People have different opinions and who is right, who is wrong?

It can be difficult to look at the universal values that brings us together, such as love, forgiveness, tolerance etc. At the center of all this is Christ, like the human figure in the burning furnace in the book of Daniel. Where Daniel's friends are thrown into the burning furnace and there stands this fourth figure that resembles a human son. God came to earth and became man to save us. So may it be so in these times, that Christ who is Jesus of Nazareth will become apparent to many more. Just as the human figure became visible even to those who threw Daniel's friends into the furnace. Let us hope, that the person who is love, reconciliation and forgiveness personified will be revealed in these times.

For our Church, this year has certainly been different. We’ve been working in completely new ways. We have had to develop our online presence to reach out, and our deaconry and pastoral care have increased dramatically. We got to do a very different Christmas Fair and all our regular events like Sankta Lucia and National Day was made online. New decisions had to be made all the time during the year, because we did not know from week to week if we were able to open up the church for the regular activities. From September onwards, we began to celebrate Sunday services and Friday Prayers outdoors. Always with reservation for maybe having to shut down again.

Despite all the uncertainty, we have had more to do than ever before. Due to the fact that we have had crisis and disaster relief throughout the year, we’ve been able to provide help and support to Swedes in SoCal. Welcome to join us, Sunday March 7th at 11am. We from Church of Sweden Los Angeles are incredibly grateful for your support during the past year, without you we could not have been this important support for Swedes in SoCal during the past year.

Welcome to Sunday Service - March 7th 11am, outdoors and via Facebook Live
After the service there will be the annual meeting on Zoom, link will be sent out via email to our members and monthly donors.

Senior Pastor/ Kyrkoherden

Hej på er alla läsare!

På söndag presenterar vi de nya kandidaterna för val till vårt kyrkoråd. Alla är välkomna till kyrkan och vi kommer att servera semlor till kaffet. Gudstjänsten hålls utomhus och vi följer alla säkerhetsrutiner som måste följas, samt att alla måste ha mask på sig för att vara med.

För att få rösta i valet till styrelsen, som infaller på vårt årsmöte den 7:e mars måste man vara medlem. Har du inte betalt medlemsavgiften eller om du vill bli medlem, så blir vi otroligt tacksamma om du gör det via länken ovan. För de som är medlemmar skickar vi ut en Zoom länk så att man kan lyssna till de nya kandidaterna och de personer som är uppe för omval när de presenterar sig.

Det gångna året har varit omvälvande på många sätt. Vårt arbete i kyrkan har ökat dramatiskt när det gäller akuta ärenden, själavårdande samtal och ärenden av konsulär karraktär. Vår närvaro på sociala medier har ökat markant och tack vare detta har vi nått många nya människor i Kalifornien. Många har det väldigt tufft i SoCal just nu på grund av de rådande omständigheterna och kyrkan är väldigt viktig för många. Den är, och har varit en livlina för många människor. Vi finns i första hand för alla svenskar i SoCal och alla med svensk anknytning. Inte bara för medlemmar. Vårt uppdrag inkluderar alla svenskar. Vill du bli medlem blir vi naturligvis väldigt tacksamma för detta. Utan våra medlemmar skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet. Vi ber och hoppas att vi går en ny framtid till mötes, där vi alla kan vara med och förändra.

Vi har nu startat vår konfirmationsläsning. Känner du någon eller vill du vara med så hör av dig till Viveca eller Hasse. Vi har första fysiska träffen på söndag annars kör vi på Zoom, tillsammans med San Francisco.
För mer info: Viveca (310)292-7080, Hasse (310)292-7079

Gud välsigne dig och var rädd om dig
Kyrkoherden


Hello to all of you readers!

On Sunday, we present the new candidates for election to our church council. Everyone is welcome to the church and we will serve coffee and "semlor". The service is outdoors and we follow all safety routines that must be followed, and everyone must wear a mask to participate.

To be able to vote in the election to the board, which will take place at our annual meeting on March 7, you must be a member. If you have not paid the membership fee or if you want to become a member, we will be incredibly grateful if you do so. For those who are members, we are sending out a Zoom link so that you can listen to the new candidates and the people who are up for re-election when they present themselves.

The past year has been revolutionary in many ways. Our work at the church has increased significantly when it comes to urgent matters, pastoral conversations and matters of a consular nature. Our presence on social media has grown steadily and helped us connect with many new people in California. Many are having a very tough time in SoCal right now due to the prevailing circumstances and the church is very important to many. It is, and has always been a lifeline for many people. We exist primarily for all Swedes in SoCal and everyone with a Swedish connection, whether your a member or not. But, ff you want to become a member, we will of course be very grateful for this. We pray and hope that we meet a new future where we can all be involved and make a change.

We have now started the confirmation reading. If you know someone who wants to join, get in touch with Viveca or Hasse. We have the first physical meeting on Sunday otherwise we will do our work on Zoom, together with Church of Sweden San Francisco.

For further information: Viveca (310)292-7080, Hasse (310)292-7079

God bless you and take care
Senior Pastor

Extra Änglanytt inför Allhelgona helgen

Hej här kommer en påminnelse.

På söndag är det en speciell dag då vi minns alla de som lämnat oss under det gånga året. Vi kommer att läsa upp deras namn och tända ett ljus för dem. Det blir kaffe, bullar, tilltugg och Gudstjänsten hålls utomhus. Efteråt kommer vi även att informera om Svenska kyrkans framtid i Los Angeles. Svenska kyrkan i utlandet som finns över hela världen, står inför stora förändringar, där man kommer att banta anslagen inför framtiden. Avtalen med samarbetskyrkorna över hela världen har sagts upp och Los Angeles är inget undantag.

Vi jobbar för framtiden och vill att kyrkan skall vara relevant och finnas med som en aktör i SOCAL. Församlingens styrelse, volontärgrupper och personalen har under våren jobbat med vision och idéer innan pandemin slog till och vi vill nu presentera detta efter Gudstjänsten. Svenska kyrkan har varit och är ett stort stöd för många i SOCAL, och därför är det viktigt att du/ni kommer och är med på detta. Var med på en kopp kaffe, lite tilltugg och samtala om framtiden för Svenska kyrkan i Los Angeles. Varmt välkomna kl.11.00 på kyrkans bakgård i San Pedro.

Här är de personer som lämnat oss:

Vi kommer att tända ett ljus och minnas dessa personer under Gudstjänsten: Leila Kairys, Sven Lingström, Inga Francis, Roy Sampson, Sören Wahlström, Margit Plano, Ruth Wilkening, Maria Gunnarsson, Siv Pardon, Estrid Furnäs, Alva Tuul, Viola Kindstrand, Erik Andersson, Barbro Heinz, Tony Stitt och Ray Loll. Du får naturligtvis lämna fler namn till kyrkoherden ända fram till Gudstjänsten.

Kyrkoherden
Hans Bratt Hernberg

Angel News Halloween Weekend

Sunday is a special day when we remember those who have left us during the past year. We will read out their names and light a candle to honor them. We will also serve coffee, cinnamon buns, snacks and the Sunday Service is held outdoors. After the service, we will also inform about the Church of Sweden's future in Los Angeles. The Church of Sweden Abroad, in all countries worldwide, is facing major changes, where funding will be reduced for the future. Agreements with partner churches around the world have been terminated and Los Angeles is no exception.

We work for the future and we want our church to be relevant and of importance here in SOCAL. The parish board, volunteer groups and staff have during the spring worked with a vision and ideas, before the pandemic struck and we now want to present our work after the service. The Church of Sweden is and has been a great support for many people in SOCAL, and therefore we hope you can come and participate this Sunday. Join us for a cup of coffee and a conversation about the future of the Church of Sweden in Los Angeles. Welcome 11 am on Sunday!

Senior Pastor
Hans Bratt Hernberg