Änglanytt september 2020

Hej på er, nu går vi en ny termin till mötes och ingenting är som det brukar. Allting har förändrats på grund av covid pandemin. Vi kommer att sätta igång med gudstjänster igen redan nu i september, med stor försiktighet och vi kommer att följa de föreskrifter som gäller. Gudstjänsterna kommer att ske utomhus och vi kommer även att börja med att ha morgonbön (utomhus) på fredagarna igen. För att kunna genomföra detta behöver vi volontärer som hjälper till vid gudstjänsterna. Ni kan anmäla er till mig eller Viveca, om ni vill hjälpa till med att guida folk, att ta temperaturen på dem och att se till att alla har munskydd. Jag tror det är viktigt att vi får börja öppna upp och träffas igen.

Vi står även inför fler förändringar i höst när det gäller julmarknad/julfirande och Lucia. Jag kommer att återkomma under hösten hur vi kommer att genomföra detta. Vi kommer även att behöva fler lokaler eftersom vi ser ett ökat behov att finnas på fler platser runtom hela Los Angeles. Det vi söker är "kontorslokal med kök" för framtida behov. Redan nu har vi en lokal på gång i Orange County. Där kommer vi att kunna ha Gudstjänst en gång i månaden. 

Vi står inför nya utmaningar och en framtid som är i stor förändring just nu och detta gör kyrkan mer relevant än någonsin. Under pandemin har kontakterna med kyrkan mångdubblats och behoven kommer att öka. Det vi vill kunna erbjuda är trygghet, gemenskap och vård för oroliga själar - samt tröst och hopp till människor. För att kunna göra detta i framtiden behöver vi ekonomi och volontärer på olika områden. Vi behöver dig som vill hjälpa till, vid gudstjänster, julmarknader och andra event under hösten. Var med och stöd som månadsgivare. Vi har ett förslag att man kan ge 10 dollar i månaden. Blir vi tillräckligt många som gör det så kommer kyrkan att ha en god ekonomisk grund för framtiden. Hör av er till kyrkorådet om ni vill värva medlemmar eller månadsgivare.

Viktiga datum
Fredagsbönen startar den 4:e september klockan 9:30 på bakgården i San Pedro
Söndagen den 6:e september klockan 11.00 - utomhusgudstjänst i San Pedro
16:e september gudstjänst i Orange County. Återkommer med tid och plats.

  1. Kontaktperson för nya lokaler: Margaretha Laseen (310) 619-9899

  2. Kontaktperson för volontärer: Viveca Bratt (310) 292-7079

  3. Kyrkorådets ordförande: Christer Sörensson (818) 469-0817

Klicka här för att bli donera eller bli månadsgivare

Gud välsigne er, och var rädda om varandra
Kyrkoherden


Angel News September 2020

Hello, a new semester is ahead of us and nothing in the world is “as usual”. Pretty much everything has changed due to the Covid pandemic. We will start Worship Services again already in September and we’re doing it with great care and we will follow the regulations that apply. The services will take place outdoors and we will also start by having morning prayers (outdoors) on Fridays again. To be able to do this, we need volunteers to help with the services. Please contact me or Viveca if you want to help guiding people, take the temperature on the arrival and to make sure everyone has a face covering. I think it's important that we carefully start opening up to meet in person again.

We are also facing more changes this fall when it comes to the Christmas market / Christmas celebrations and Lucia. We’ll post updates on how we’ll implement this. We're also searching for other locations because we need to be present in the greater Los Angeles area. What we are looking for is an office space with a kitchen for future needs. We already have a space in Orange County, where we will be able to have a service once a month. 

We are facing new challenges and a future that is in great change. This makes the church more relevant than ever. During the pandemic, contacts with the church have multiplied and the demand will increase. We want to offer a safe space, fellowship and care for troubled souls as well as comfort and hope for people. To be able to do this in the future, we need finances and volunteers in different areas. We need help at services, Christmas fairs and other events during the fall. Join us and support our church as a monthly donor. We have a suggestion - 10 dollars a month – and if there are enough of us who contribute, the church will have a good financial foundation for the future. Contact the church council if you want to recruit members or monthly donors.

  1. Contact person for finding a space: Margaretha Laseen (310) 619-9899

  2. Contact Person for volunteers: Viveca Bratt (310) 292-7079

  3. President of the board: Christer Sörensson (818) 469-0817

Important dates

Friday prayer begins Sept 4 at 9:30 a.m in the Church backyard, San Pedro.
Sunday September 6 at 11 a.m Outdoor worship service in the Church backyard San Pedro.
Wednesday September 16 Service in Orange County. Time and place TBD.

Follow this link to donate and become a monthly giver

God bless you all and take care,
Senior Pastor

 

 

 

HAPPY 4TH OF JULY

Nu är högsommaren här och ingenting är sig likt, hela världen är i förändring. Vanligtvis är det många Kaliforniensvenskar som brukar resa till Sverige på sommaren. Nu har de möjligheterna minskat drastiskt för många. Det är många äldre som varit isolerade och inte kunnat träffa sina anhöriga, många som är ensamma har blivit ensammare. Vi på Svenska kyrkan i Los Angeles har haft en stor ökning av själavårdande samtal och praktisk hjälp till både äldre och yngre. Även många med konsulära behov hör av sig till oss och behöver vägledande samtal och praktisk hjälp.

Våra ekonomiska resurser är begränsade och vår budget kommer att bli ansträngd i höst och vinter eftersom våra stora ”fundraisers” så som SWEAS julmarknader i Los Angeles och Orange County är inställda. Jag vill därför vädja till er som läser detta att bli månadsgivare eller att ge ett extra bidrag till församlingen.

Två av kyrkans kanske viktigaste uppdrag just nu är själavård och diakoni. Diakoni är kyrkans utåtriktade hjälpverksamhet. Vi hjälper massor av svenskar i SoCal. Det finns äldre svenskar som är hemlösa eller på tillfälliga boenden på härbärgen och inte har några anhöriga, eller resurser att klara sig själva. För vissa är kyrkan den enda hjälpen som finns. Vi stöter även på yngre som förlorat både bostad och arbete. Många mår väldigt dåligt och kyrkan fungerar som en livlina och ett hopp i en tid som denna, när mycket håller på att förändras i vår tillvaro. Jag är helt övertygad att vi tillsammans kan klara av att ta oss igenom det som sker nu och även att vi kan vara med och förändra framtiden till något bättre.

Jesus skyggade inte för verkligheten, han såg de mest marginaliserade och sjuka, botade dem och gav dem en framtid och ett hopp. Här kommer även kyrkans centrala budskap in: ”Gud ger kraft till den som tror, hoppas och ber”. Detta vill jag också förmedla genom detta brev - be och sök Gud, och sök kraften som kan förändra liv. Känner du att du behöver oss så finns vi här för varje människa.

Var med oss, bli medlem, ge en gåva eller bli månadsgivare. Vi är så tacksamma för våra månadsgivare som redan ger en liten eller större summa varje månad. Vi hoppas bli många fler - var med oss att bygga ett arbete för framtiden som kan ge människor stöd i södra Kalifornien.

Änglar finns.
Kyrkoherden

Bli månadsgivare eller ge en extra gåva 

HAPPY 4th OF JULY

Now the summer is here and nothing is the same, the whole world is transforming and changing. Usually, many “California Swedes” travel to Sweden during summer. For many of us those possibilities have drastically decreased. There are many elderly people who have been isolated and unable to meet their relatives, and lonely people who have become even more lonely. We at Church of Sweden Los Angeles have seen an increase in the need for counseling and practical help to Swedes, all ages. Many with consular needs are contacting us for guidance and practical help.

Unfortunately, our financial resources are limited, and our budget will be strained this coming fall and winter. Our yearly fundraiser events, such as SWEA’S Christmas Fair in Los Angeles and Orange County are cancelled. I would like to appeal to our readers of Angel News, to become a monthly donor or make an extra contribution to the congregation.

Two of our most important missions right now are “Soul Councelling” and "Deaconry". Deaconry is the outreach and charity work we do as a church. We help lots of Swedes in SoCal. There are also older Swedes who are homeless or temporary accommodated in shelters, with no relatives or any other resources. For some, our Church is the only help available. We also meet young swedes who have lost both their housing and jobs. Many are struggeling with both mental and physical problems, and the church serves as a lifeline and hope in the current situation. I am absolutely convinced that we can manage to get through these times together, and also that we can be part of changing the future for something better.

Jesus did not shy away from reality, he saw the most marginalized and sick, healed them and gave them a future and hope. The Church's central message is - “God gives power to those who believe, hope and pray”. This is also my message to those reading this news letter; pray and seek God, and seek the power that can change lives. Also, if you need us, we are here for each and every one of you.

Join us, become a member, give a gift or become a monthly donor. We are so grateful for all our monthly contributors. I hope we can become many more, and that we together can build a sustainable community for the future, giving people hope, support and help in SoCal.

Angels exists.
Senior Pastor

Become a monthly donor or donate 


 

Extra Änglanytt den 1:a juni 2020

 

Hej på er alla

På grund av de rådande omständigheterna kommer vi inte kunna fira nationaldagen i San Pedro i år men vi kommer att livesända den på Facebook. Vårt firande går av stapeln lördagen den 6:e juni klockan 11.00 lokal tid (20.00 för de som följer oss från Sverige)

Här nedan finns länken till vår Facebook. Vi brukar vanligtvis fira detta tillsammans med SWEA i LA och OC, samt Svenska Handelskammaren i Los Angeles, och vi vill rikta ett tack till er för de gångna åren och också tillägga att vi är ledsna att vi inte får göra det med er i år.

https://www.facebook.com/svenskakyrkanlosangeles/

På grund av ekonomiskt bortfall eftersom vi inte kan ha gudstjänster och traditionsbärande event, så som midsommar och nationaldagen, ber vi er om en donation/kollekt, eftersom vi är beroende av dessa donationer. Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag. 

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kom in på webben och var med oss på nationaldagen!

Vi ber för er alla under dessa omständigheter, och tar självklart avstånd från alla former av rasism och våld. I denna tid är det viktigt att vi står tillsammans.

We love you all,

Kyrkoherden

Änglanytt arkiv i datumordning

 

Extra Änglanytt den 1:a juni 2020

 

Hej på er alla

På grund av de rådande omständigheterna kommer vi inte kunna fira nationaldagen i San Pedro i år men vi kommer att livesända den på Facebook. Vårt firande går av stapeln lördagen den 6:e juni klockan 11.00 lokal tid (20.00 för de som följer oss från Sverige)

Här nedan finns länken till vår Facebook. Vi brukar vanligtvis fira detta tillsammans med SWEA i LA och OC, samt Svenska Handelskammaren i Los Angeles, och vi vill rikta ett tack till er för de gångna åren och också tillägga att vi är ledsna att vi inte får göra det med er i år.

https://www.facebook.com/svenskakyrkanlosangeles/

På grund av ekonomiskt bortfall eftersom vi inte kan ha gudstjänster och traditionsbärande event, så som midsommar och nationaldagen, ber vi er om en donation/kollekt, eftersom vi är beroende av dessa donationer. Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag. 

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kom in på webben och var med oss på nationaldagen!

Vi ber för er alla under dessa omständigheter, och tar självklart avstånd från alla former av rasism och våld. I denna tid är det viktigt att vi står tillsammans.

We love you all,

Kyrkoherden

Änglanytt den 21 maj 2020

Vi är nu inne på sluttampen av våren och sommaren närmar sig, nu när jag skriver detta så är det Kristi himmelsfärds dag. En dag i kyrkan som vi firar till minne av när Kristus togs upp till himmelen efter sin död och uppståndelse. Ett ögonblick i historien som vittnar om att döden inte är slutmålet. Dödens udd är bruten. Detta är något att be och reflektera över i dessa tider när vi matas med dödsrapporter dagligen och jag sörjer med de som har förlorat anhöriga och vänner under denna pandemi. Fruktan återspeglar sig i mångt och mycket nu och många säger och agerar som man aldrig kanske skulle ha gjort tidigare under sin livsresa. Men jag ser också väldigt mycket hopp och ljus i hur man uttrycker sig på bland annat sociala medier.

Det finns en djup inneboende egenskap hos människan som längtar efter gemenskap. Alla kanske inte har tillgång till gemenskap och det finns de som inte vill ha gemenskap med andra. Oftast beror det på att man blivit tilltufsad i livet och inte orkar ta in mer besvikelser i sitt lilla hjärta. Men det finns en gemenskap som kan ge bot på det mest sårade hjärtat och det är den Helige Ande, vår hjälpare som Jesus lovar oss efter sin himmelsfärd.

Denna gemenskap innebär en gemenskap med det allra heligaste, en djup gemenskap med den som skapat oss. Förmedlingen av detta sker enligt flera vittnesbörd i bibeln genom handpåläggning och detta sker också i samband med att man kanske vill välja en ny bana i livet och vända sig bort från det gamla. Vi får hoppas att denna tid när vår planet har stängts ner och vi har isolerats kan leda till en omvändelse där vi får vända om från våra tidigare livsmönster som är en del av allt det som sker över vår planet. För att tala i moderna termer kan man säga orsak och verkan hör ihop.

Det som också tillhör omvändelsen är en ny frihet och ett förnyat synsätt på livet, det kan många vittna om som har gjort en omvändelse på ett personligt plan, Paulus talar om detta i Galaterbrevet att vi är kallade till frihet.

Nu tror jag att dom flesta med mig längtar efter frihet och att denna sommar kan komma med något nytt. Många kan inte träffa sina anhöriga och många här i Kalifornien kan inte resa till Sverige för att träffa sina vänner och anhöriga där. Min bön är att vi skall ha tålamod med varandra och att vi får kraft att stötta varandra tills detta vänder.

Var med och stötta vårt arbete, din gåva är viktig.

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kyrkoherden

Angel news on May 21, 2020

We are now in the final steam in the spring and summer is approaching. Right now as I am writing this, it is Christ's Ascension Day. A day in church that we celebrate when Christ was taken up to heaven after His death and resurrection. A moment in history that testifies that death is not the ultimate goal. The cape of death is broken. This is something to pray and reflect on in these times when we are fed daily with death reports. I do mourn with those who have lost loved ones and friends during this pandemic. The fear is reflected in many things now and many say and act as one might never have done before during their life journey. But I also see a lot of hope and light in how to express oneself on social media, among other things.

There is a deep inherent characteristic of man longing for fellowship. Everyone may not have access to fellowship and there are those who do not want to have fellowship with others. Most often it is because they’ve been hurt in life and are not able to take in more disappointments in their hearts. But there is a community that can heal the most wounded heart and that is the Holy Spirit, our helper, that Jesus promises us after His ascension.

This fellowship is a fellowship with the very holiest, a deep fellowship with the one who created us. According to several testimonies in the Bible, this is done through the laying on of hands and this is also done in connection with the fact that one may want to choose a new path in life and turn away from the old. I hope that this time when our planet has been shut down and we have been isolated can lead to a conversion where we can turn from our past life patterns that are part of all that is happening across our planet. To speak in modern terms one can say cause and effect are related.

What also belongs to repentance is a new freedom and a renewed outlook on life, many can attest to who have made a conversion on a personal level, Paul speaks of this in the Galatians that we are called to freedom.

Now I think most people including me are longing for freedom and hopefully this summer may come up with something new. Many cannot meet their relatives and many here in California cannot travel to Sweden to meet their friends and relatives there. My prayer is that we should be patient with each other and that we will have the power to support each other until this reverses.

Join us and support our work, your gift is important.

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Senior Pastor

 

Änglanytt 1:a maj 2020

Märkliga tider

Det kommer att vända snart, är en fras som dyker upp lite överallt i medier och sociala medier. Det signalerar att hoppet inte är övergivet. Utan det finns som en signal igenom det stora bruset av alla experter och åsikter som far igenom det dagliga intaget av alla kanaler med information. Det är svårt att sortera och ovissheten gör det ännu svårare att hantera det som händer i världen just nu. I och med den stora pandemin som pågår. I psaltaren 77 som är en klagopsalm utgjuter psalmisten sin oro och ängslan i början av psalmen. Men när han kommer på det goda som Gud har gjort innan allt det svåra han upplever, då vänds hans inställning och hoppet kommer åter och tilliten återfinner sig att allt kommer att bli bra. Låt oss hålla fast vid detta i dessa tider, det kommer att vända snart. Även under svåra omständigheter är det viktigt att lyssna till det som ger hopp och kanske komma ihåg tider som gett kraft och ljus i tillvaron. Även ljusglimtar kan lysa upp ett mörker.

Vi i Svenska kyrkan i Los Angeles gör allt för att kunna vara ett stöd för människor just nu, och vi finns här för alla som behöver oss. Vi har dock behövt ställa in två stora fundraiser-event och även våra gudstjänster som gjort att vi inte har kunnat få in det vi behöver för att kunna upprätthålla vår verksamhet när allt kommer igång igen. Vi behöver ert stöd. Här kan man göra en donation; https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap eller det går också bra att skicka in en check via post. Vi är otroligt tacksamma för allt stöd som vi har och vi välkomnar alla bidrag vi kan få med stor tacksamhet.

Gå även in på vår nya hemsida https://www.churchofswedenla.com och våra sociala medier och följ oss. Vi lägger ut våra gudstjänster och vi lägger även ut intervjuer med svenskar i LA, hur man har det i dessa dagar under Lock Down.

Jag vill även be för de som förlorat anhöriga och vänner i denna kris. Vill du ha personlig förbön, stöd eller samtal kan du höra av dig till oss så kontaktar vi dig.

Det vänder, håll fast
Kyrkoherden
Hans Hernberg Bratt

 


Angel News, May 1, 2020

Strange Times

It will turn around soon, is a phrase that pops up everywhere in media and social media. It signals that hope is not abandoned. By this statement, there is a signal through the great noise of all the experts and opinions that passes through the daily intake of all channels of information. It is difficult to sort one’s thoughts, and the uncertainty makes it even more difficult to deal with what’s happening in the world right now. Because of this big pandemic we are experience now. In Psalm 77, which is a lamentation psalm, the psalmist expresses his anxiety and anguish at the beginning of the psalm. But when he comes to clarity and can see all the good that God has done in the past. Then his attitude is reversed and hope comes again and he is confident that everything will be alright. Let's hang on to this in these times, it will be alright. Even in difficult circumstances, it is important to listen to what gives hope, and perhaps remember times that has given hope and light. Even small flashes can light up a dark room.

We at the Church of Sweden in Los Angeles are doing everything to be able to support people right now and we are here for everyone who needs us. However, we had to cancel two large fundraiser events and also some worship services this have meant that we have not been able to get what we need to be able to maintain our business when everything is up and running again. We need your support. You can make donations at https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap or you can also send a check. We are deeply grateful for all the support we receive, and we welcome all the grants we can receive with great gratitude.

Also, visit our new website https://www.churchofswedenla.com/ and follow us on social media. We post our worship services and we’re also doing interviews with different Swedes in LA, how to do it these days during Lock Down.

I also want to pray for those who have lost loved ones and friends in this crisis. If you want personal intercession, support or a phone call, you can contact us and we will contact you.

Blessings,
Senior Pastor
Hans Hernberg Bratt

-------------------------------

Änglanytt 6:e April 2020

Hi all,
I wrote this to our English speaking people in the congregation so you can follow us on our social media such as Instagram and Facebook, throughout The Holy Week, because most of the content there is in Swedish.

The Holy Week

The Holy Week begins with Palm Sunday, it was Sunday, and with the royal entry of Jesus, riding on a donkey down the Mount of Olives, in Jerusalem, Sak. 9: 9, while the people praise him.

Monday: Jesus curses the fig tree and cleanses the temple, making a whip and attacking all the merchandisers because they had made the temple into a den of thieves. According to some traditions this day is called Blue Monday. The name comes from the German "Blauer Montag", perhaps from the time when the (southern German) churches dressed sanctuary in blue. Blue and purple are also the colors of fasting in the liturgy during the church year. It’s also the color of repentance and reflection.

Tuesday: Jesus teaches in the temple this is his last great public speech. First he starts to teach his disciples, and then he starts to argue with the religious elite in the temple, after a while multitude of people comes and listen to him. At the end of his speach he predicts the future and how it’s going to be in the last days before he will return one final time. By tradition this day is called White Tuesday, in Easter week. It was called so because it was the last day you could eat white flour and eggs before the Easter. Today we can find also this day before we start the lent then it’s more common as fat Tuesday. In Sweden it is common to eat traditional sweet bread with whip cream and a sort of almond paste inside the bread.

Wednesday: Jesus is quietly resting in Bethany as plans are being thrown to clear him out of the way. Its also te day when the woman anoints him with the expensive nardus oil. This day is also called Dim Day ( free translation from Swedish dymmeldagen). The name comes from tradition in Scandinavia, replacing the metal clasps in the church bells with wooden sticks, to give a muted sound that were used to mark that the quiet week and the Good Friday were imminent.

Thursday: Jesus celebrates the Passover meal, the Cedar, and eats the Passover lamb with his disciples and institutes the Last Supper. He teaches them one last time. The Gospel of John, from Chap. 13 through chap. 17, contains this teaching. Then they go to Gethsemane where he is distressed, prays and surrenders to the will of God and receives the scales of suffering and is betrayed by Judas. Swedish (Skärtordag) the word skär comes from an ancient Nordic word for "pure", "beautiful", "blank" or "clear", which is also found in the past for he word purgatory (Skärseld) in Swedish . This name is the same in Norwegian and Danish. In English it is called Maundy Thursday (also known as Holy Thursday, Covenant Thursday, Great and Holy Thursday, Sheer Thursday, and Thursday of Mysteries, among other names) is the Christian holy day falling on the Thursday before Easter. It commemorates the Washing of the Feet (Maundy).

Friday: Jesus is judged by the Sanhedrin early in the morning, handed to the Romans, judged by Pontius Pilate and taken away to be crucified. He dies a horribly painful death on the cross. Here is when Jesus has completed his mission.

Saturday: Grief, confusion, confusion among the disciples. Jesus' body is resting on the Sabbath. He has descended into the realm of the dead. Easter Eve is, in Christian tradition, an "empty" day, the Saturday after Good Friday. This is because Jesus is in the tomb and the disciples have locked themselves in the fear of those behind the execution. The Swedish Church does not hold any worship services until after midnight.

Sunday: The first working day of the week. The day of the new creation. God raises Jesus from the dead. The Cape of Death is forever broken and Jesus holds the keys to death and the realm of death. Easter night is the night between Easter Eve and Easter Day. Traditionally, an Easter night Mass is celebrated in memory of the exodus from Egypt and the resurrection of Christ. This is also the first day in the creation when god created the earth, by his word. That is also why Jesus is referred to as the word of life. The gospel of John begins with this statement: In the beginning, the Word existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. Through him all things were made, and apart from him nothing was made that has been made. In him was life, and that life brought light to humanity. And the light shines on in the darkness, and the darkness has never put it out.

There is much much more in to all of this, than what I have written here in this text. There are layers upon layers and there are more than many thousands of books that have described this.

Blessing to all of you,
Hans Hernberg Bratt, Senior Pastor

-------------------------------

Änglanytt mars 2020

Hej på er alla

Denna fasta blev inte riktigt som vi tänkt oss, utan vi har ställts inför en händelse som vi aldrig varit med om förut. Visserligen har farsoter och sjukdomar kommit och gått, men aldrig har det varit en sådan massiv information och en sådan uppiskad stämning. Där alla kan ha en åsikt och där informationen går på tvären i många fall.

Vad som är rätt eller fel kommer historien att visa. Besinning utan handling är meningslös och handling utan besinning är besinningslöst. Jag tror det är viktigt att vi dammar av den gyllene regeln i dessa tider. Matteusevangeliet 7:12 Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Paradoxen i detta är att det samtidigt också är viktigt att kunna få göra sin röst hörd, för om man inte får uttrycka sina tankar och känslor, så riskera man att tappa sitt egenvärde och en människas ofrihet är inte vad en demokrati behöver, för att hålla samman.

Hur vill jag bli behandlad är ju alltid en viktig fråga. Det är många som ropar ut domar över allt möjligt, det mesta av detta har sin grund i rädsla. Då är det viktigt att komma ihåg orden ifrån evangelisten Johannes, Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Att närma sig Jesus i dessa tider av oro kan vara en god idé när man till slut inte orkar lyssna på människors åsikter eller ens ha en åsikt själv. För även om viruset kommer att drabba en del av mänskligheten, så drabbar våra ord och handlingar vår jord och alla som lever på denna i mycket större omfattning och som jag skrev i början av texten ser vi ännu inte konsekvenserna av detta.

Därför tror jag att all form av ansvarslöshet, blir allvarlig. Åsikter och opinioner kommer och går, svänger åt alla håll. Detta kan man tydligt se i nya testamentet. När Jesus rider in i Jerusalem och alla hyllar honom med jubel och klang, för att några dagar senare skandera och korsfästa honom. Hoppet ligger i att stå fasta i tron, hålla fast i hoppet och handla i kärlek. För att detta inte skall bli tomma ord kan man börja praktisera detta. Och kom ihåg att hjälpen finns genom den Helige Ande. Som finns utgjuten över hela jorden och som vår hjälpare.

Hans Bratt, Kyrkoherde

-------------------------------------------------------------------

Angel News March 2020

Hello to all of you

This fast did not become quite what we imagined, and we’ve been confronted with an event never experienced before. Admittedly, epidemics and illnesses have come and gone, but never have there been such massive information available and such a “whipped-up” mood. Where everyone has their opinion and where the information in many cases is contradicting.

What’s right or wrong, only history will show. Reflection without action is meaningless and action without reflection is thoughtless. I think it’s important that we dust off “The Golden Rule” in times like these. Matthew 7:12 So: whatever you want men to do for you, you must do for them as well. This is the law and the prophets. The paradox of this is that at the same time it is also important to be able to make your voice heard, because if you cannot express your thoughts and feelings, you risk losing your self-worth and one person’s un-freedom is not what a democracy needs, to stay united.

How I want to be treated is always an important question. There are many who call out judgments on everything possible, and most of it has its basis in fear. Then it is important to remember the words of the evangelist John, for God did not send his son into the world to judge, but for the world to be saved through him. Approaching Jesus in these times of worry can be a good idea when you’re tired of hearing other people’s opinions or even having an opinion yourself. Because even though the virus will affect parts of humanity, our words and actions affect our earth and everyone living on it to a much greater extent. And as I wrote in the beginning of the text, we do not yet see the full consequences of this.

Therefore, I believe that all forms of irresponsibility will be serious. Opinions come and opinions go, swinging in every direction. This can clearly be seen in the New Testament. As Jesus rides into Jerusalem where everyone first cheers him on in reverence and then a few days later they have him crucified. The hope lies in standing firm in faith, holding onto the hope, and acting in love. In order for this not to become empty words, one can start practicing it. And remember, the help is through the Holy Spirit. Found all over the earth and as our helper.

Hans Bratt, Senior Pastor
 

Nyhetsbrev
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
Svenska kyrkan LA

info@churchofswedenLA.com

kyrkoradet@churchofswedenLA.com

+1 (310) 292-7080

Hans Bratt Hernberg  

hans.hernberg@svenskakyrkan.se   

+1 (310) 292-7080

 

Viveca Bratt

viveca.bratt@svenskakyrkan.se  

+1 (310) 292-7079

Besöksadress:                                          

1035 S Beacon St

San Pedro, CA 90731

Postadress:

P.O. Box 1621

San Pedro CA 90733-1621