Änglanytt arkiv i datumordning

 

Extra Änglanytt den 1:a juni 2020

 

Hej på er alla

På grund av de rådande omständigheterna kommer vi inte kunna fira nationaldagen i San Pedro i år men vi kommer att livesända den på Facebook. Vårt firande går av stapeln lördagen den 6:e juni klockan 11.00 lokal tid (20.00 för de som följer oss från Sverige)

Här nedan finns länken till vår Facebook. Vi brukar vanligtvis fira detta tillsammans med SWEA i LA och OC, samt Svenska Handelskammaren i Los Angeles, och vi vill rikta ett tack till er för de gångna åren och också tillägga att vi är ledsna att vi inte får göra det med er i år.

https://www.facebook.com/svenskakyrkanlosangeles/

På grund av ekonomiskt bortfall eftersom vi inte kan ha gudstjänster och traditionsbärande event, så som midsommar och nationaldagen, ber vi er om en donation/kollekt, eftersom vi är beroende av dessa donationer. Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag. 

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kom in på webben och var med oss på nationaldagen!

Vi ber för er alla under dessa omständigheter, och tar självklart avstånd från alla former av rasism och våld. I denna tid är det viktigt att vi står tillsammans.

We love you all,

Kyrkoherden

Änglanytt den 21 maj 2020

Vi är nu inne på sluttampen av våren och sommaren närmar sig, nu när jag skriver detta så är det Kristi himmelsfärds dag. En dag i kyrkan som vi firar till minne av när Kristus togs upp till himmelen efter sin död och uppståndelse. Ett ögonblick i historien som vittnar om att döden inte är slutmålet. Dödens udd är bruten. Detta är något att be och reflektera över i dessa tider när vi matas med dödsrapporter dagligen och jag sörjer med de som har förlorat anhöriga och vänner under denna pandemi. Fruktan återspeglar sig i mångt och mycket nu och många säger och agerar som man aldrig kanske skulle ha gjort tidigare under sin livsresa. Men jag ser också väldigt mycket hopp och ljus i hur man uttrycker sig på bland annat sociala medier.

Det finns en djup inneboende egenskap hos människan som längtar efter gemenskap. Alla kanske inte har tillgång till gemenskap och det finns de som inte vill ha gemenskap med andra. Oftast beror det på att man blivit tilltufsad i livet och inte orkar ta in mer besvikelser i sitt lilla hjärta. Men det finns en gemenskap som kan ge bot på det mest sårade hjärtat och det är den Helige Ande, vår hjälpare som Jesus lovar oss efter sin himmelsfärd.

Denna gemenskap innebär en gemenskap med det allra heligaste, en djup gemenskap med den som skapat oss. Förmedlingen av detta sker enligt flera vittnesbörd i bibeln genom handpåläggning och detta sker också i samband med att man kanske vill välja en ny bana i livet och vända sig bort från det gamla. Vi får hoppas att denna tid när vår planet har stängts ner och vi har isolerats kan leda till en omvändelse där vi får vända om från våra tidigare livsmönster som är en del av allt det som sker över vår planet. För att tala i moderna termer kan man säga orsak och verkan hör ihop.

Det som också tillhör omvändelsen är en ny frihet och ett förnyat synsätt på livet, det kan många vittna om som har gjort en omvändelse på ett personligt plan, Paulus talar om detta i Galaterbrevet att vi är kallade till frihet.

Nu tror jag att dom flesta med mig längtar efter frihet och att denna sommar kan komma med något nytt. Många kan inte träffa sina anhöriga och många här i Kalifornien kan inte resa till Sverige för att träffa sina vänner och anhöriga där. Min bön är att vi skall ha tålamod med varandra och att vi får kraft att stötta varandra tills detta vänder.

Var med och stötta vårt arbete, din gåva är viktig.

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Kyrkoherden

Angel news on May 21, 2020

We are now in the final steam in the spring and summer is approaching. Right now as I am writing this, it is Christ's Ascension Day. A day in church that we celebrate when Christ was taken up to heaven after His death and resurrection. A moment in history that testifies that death is not the ultimate goal. The cape of death is broken. This is something to pray and reflect on in these times when we are fed daily with death reports. I do mourn with those who have lost loved ones and friends during this pandemic. The fear is reflected in many things now and many say and act as one might never have done before during their life journey. But I also see a lot of hope and light in how to express oneself on social media, among other things.

There is a deep inherent characteristic of man longing for fellowship. Everyone may not have access to fellowship and there are those who do not want to have fellowship with others. Most often it is because they’ve been hurt in life and are not able to take in more disappointments in their hearts. But there is a community that can heal the most wounded heart and that is the Holy Spirit, our helper, that Jesus promises us after His ascension.

This fellowship is a fellowship with the very holiest, a deep fellowship with the one who created us. According to several testimonies in the Bible, this is done through the laying on of hands and this is also done in connection with the fact that one may want to choose a new path in life and turn away from the old. I hope that this time when our planet has been shut down and we have been isolated can lead to a conversion where we can turn from our past life patterns that are part of all that is happening across our planet. To speak in modern terms one can say cause and effect are related.

What also belongs to repentance is a new freedom and a renewed outlook on life, many can attest to who have made a conversion on a personal level, Paul speaks of this in the Galatians that we are called to freedom.

Now I think most people including me are longing for freedom and hopefully this summer may come up with something new. Many cannot meet their relatives and many here in California cannot travel to Sweden to meet their friends and relatives there. My prayer is that we should be patient with each other and that we will have the power to support each other until this reverses.

Join us and support our work, your gift is important.

https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap

Senior Pastor

 

Änglanytt 1:a maj 2020

Märkliga tider

Det kommer att vända snart, är en fras som dyker upp lite överallt i medier och sociala medier. Det signalerar att hoppet inte är övergivet. Utan det finns som en signal igenom det stora bruset av alla experter och åsikter som far igenom det dagliga intaget av alla kanaler med information. Det är svårt att sortera och ovissheten gör det ännu svårare att hantera det som händer i världen just nu. I och med den stora pandemin som pågår. I psaltaren 77 som är en klagopsalm utgjuter psalmisten sin oro och ängslan i början av psalmen. Men när han kommer på det goda som Gud har gjort innan allt det svåra han upplever, då vänds hans inställning och hoppet kommer åter och tilliten återfinner sig att allt kommer att bli bra. Låt oss hålla fast vid detta i dessa tider, det kommer att vända snart. Även under svåra omständigheter är det viktigt att lyssna till det som ger hopp och kanske komma ihåg tider som gett kraft och ljus i tillvaron. Även ljusglimtar kan lysa upp ett mörker.

Vi i Svenska kyrkan i Los Angeles gör allt för att kunna vara ett stöd för människor just nu, och vi finns här för alla som behöver oss. Vi har dock behövt ställa in två stora fundraiser-event och även våra gudstjänster som gjort att vi inte har kunnat få in det vi behöver för att kunna upprätthålla vår verksamhet när allt kommer igång igen. Vi behöver ert stöd. Här kan man göra en donation; https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap eller det går också bra att skicka in en check via post. Vi är otroligt tacksamma för allt stöd som vi har och vi välkomnar alla bidrag vi kan få med stor tacksamhet.

Gå även in på vår nya hemsida https://www.churchofswedenla.com och våra sociala medier och följ oss. Vi lägger ut våra gudstjänster och vi lägger även ut intervjuer med svenskar i LA, hur man har det i dessa dagar under Lock Down.

Jag vill även be för de som förlorat anhöriga och vänner i denna kris. Vill du ha personlig förbön, stöd eller samtal kan du höra av dig till oss så kontaktar vi dig.

Det vänder, håll fast
Kyrkoherden
Hans Hernberg Bratt

 


Angel News, May 1, 2020

Strange Times

It will turn around soon, is a phrase that pops up everywhere in media and social media. It signals that hope is not abandoned. By this statement, there is a signal through the great noise of all the experts and opinions that passes through the daily intake of all channels of information. It is difficult to sort one’s thoughts, and the uncertainty makes it even more difficult to deal with what’s happening in the world right now. Because of this big pandemic we are experience now. In Psalm 77, which is a lamentation psalm, the psalmist expresses his anxiety and anguish at the beginning of the psalm. But when he comes to clarity and can see all the good that God has done in the past. Then his attitude is reversed and hope comes again and he is confident that everything will be alright. Let's hang on to this in these times, it will be alright. Even in difficult circumstances, it is important to listen to what gives hope, and perhaps remember times that has given hope and light. Even small flashes can light up a dark room.

We at the Church of Sweden in Los Angeles are doing everything to be able to support people right now and we are here for everyone who needs us. However, we had to cancel two large fundraiser events and also some worship services this have meant that we have not been able to get what we need to be able to maintain our business when everything is up and running again. We need your support. You can make donations at https://www.churchofswedenla.com/donationer-och-medlemskap or you can also send a check. We are deeply grateful for all the support we receive, and we welcome all the grants we can receive with great gratitude.

Also, visit our new website https://www.churchofswedenla.com/ and follow us on social media. We post our worship services and we’re also doing interviews with different Swedes in LA, how to do it these days during Lock Down.

I also want to pray for those who have lost loved ones and friends in this crisis. If you want personal intercession, support or a phone call, you can contact us and we will contact you.

Blessings,
Senior Pastor
Hans Hernberg Bratt

-------------------------------

Änglanytt 6:e April 2020

Hi all,
I wrote this to our English speaking people in the congregation so you can follow us on our social media such as Instagram and Facebook, throughout The Holy Week, because most of the content there is in Swedish.

The Holy Week

The Holy Week begins with Palm Sunday, it was Sunday, and with the royal entry of Jesus, riding on a donkey down the Mount of Olives, in Jerusalem, Sak. 9: 9, while the people praise him.

Monday: Jesus curses the fig tree and cleanses the temple, making a whip and attacking all the merchandisers because they had made the temple into a den of thieves. According to some traditions this day is called Blue Monday. The name comes from the German "Blauer Montag", perhaps from the time when the (southern German) churches dressed sanctuary in blue. Blue and purple are also the colors of fasting in the liturgy during the church year. It’s also the color of repentance and reflection.

Tuesday: Jesus teaches in the temple this is his last great public speech. First he starts to teach his disciples, and then he starts to argue with the religious elite in the temple, after a while multitude of people comes and listen to him. At the end of his speach he predicts the future and how it’s going to be in the last days before he will return one final time. By tradition this day is called White Tuesday, in Easter week. It was called so because it was the last day you could eat white flour and eggs before the Easter. Today we can find also this day before we start the lent then it’s more common as fat Tuesday. In Sweden it is common to eat traditional sweet bread with whip cream and a sort of almond paste inside the bread.

Wednesday: Jesus is quietly resting in Bethany as plans are being thrown to clear him out of the way. Its also te day when the woman anoints him with the expensive nardus oil. This day is also called Dim Day ( free translation from Swedish dymmeldagen). The name comes from tradition in Scandinavia, replacing the metal clasps in the church bells with wooden sticks, to give a muted sound that were used to mark that the quiet week and the Good Friday were imminent.

Thursday: Jesus celebrates the Passover meal, the Cedar, and eats the Passover lamb with his disciples and institutes the Last Supper. He teaches them one last time. The Gospel of John, from Chap. 13 through chap. 17, contains this teaching. Then they go to Gethsemane where he is distressed, prays and surrenders to the will of God and receives the scales of suffering and is betrayed by Judas. Swedish (Skärtordag) the word skär comes from an ancient Nordic word for "pure", "beautiful", "blank" or "clear", which is also found in the past for he word purgatory (Skärseld) in Swedish . This name is the same in Norwegian and Danish. In English it is called Maundy Thursday (also known as Holy Thursday, Covenant Thursday, Great and Holy Thursday, Sheer Thursday, and Thursday of Mysteries, among other names) is the Christian holy day falling on the Thursday before Easter. It commemorates the Washing of the Feet (Maundy).

Friday: Jesus is judged by the Sanhedrin early in the morning, handed to the Romans, judged by Pontius Pilate and taken away to be crucified. He dies a horribly painful death on the cross. Here is when Jesus has completed his mission.

Saturday: Grief, confusion, confusion among the disciples. Jesus' body is resting on the Sabbath. He has descended into the realm of the dead. Easter Eve is, in Christian tradition, an "empty" day, the Saturday after Good Friday. This is because Jesus is in the tomb and the disciples have locked themselves in the fear of those behind the execution. The Swedish Church does not hold any worship services until after midnight.

Sunday: The first working day of the week. The day of the new creation. God raises Jesus from the dead. The Cape of Death is forever broken and Jesus holds the keys to death and the realm of death. Easter night is the night between Easter Eve and Easter Day. Traditionally, an Easter night Mass is celebrated in memory of the exodus from Egypt and the resurrection of Christ. This is also the first day in the creation when god created the earth, by his word. That is also why Jesus is referred to as the word of life. The gospel of John begins with this statement: In the beginning, the Word existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. Through him all things were made, and apart from him nothing was made that has been made. In him was life, and that life brought light to humanity. And the light shines on in the darkness, and the darkness has never put it out.

There is much much more in to all of this, than what I have written here in this text. There are layers upon layers and there are more than many thousands of books that have described this.

Blessing to all of you,
Hans Hernberg Bratt, Senior Pastor

-------------------------------

Änglanytt mars 2020

Hej på er alla

Denna fasta blev inte riktigt som vi tänkt oss, utan vi har ställts inför en händelse som vi aldrig varit med om förut. Visserligen har farsoter och sjukdomar kommit och gått, men aldrig har det varit en sådan massiv information och en sådan uppiskad stämning. Där alla kan ha en åsikt och där informationen går på tvären i många fall.

Vad som är rätt eller fel kommer historien att visa. Besinning utan handling är meningslös och handling utan besinning är besinningslöst. Jag tror det är viktigt att vi dammar av den gyllene regeln i dessa tider. Matteusevangeliet 7:12 Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Paradoxen i detta är att det samtidigt också är viktigt att kunna få göra sin röst hörd, för om man inte får uttrycka sina tankar och känslor, så riskera man att tappa sitt egenvärde och en människas ofrihet är inte vad en demokrati behöver, för att hålla samman.

Hur vill jag bli behandlad är ju alltid en viktig fråga. Det är många som ropar ut domar över allt möjligt, det mesta av detta har sin grund i rädsla. Då är det viktigt att komma ihåg orden ifrån evangelisten Johannes, Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Att närma sig Jesus i dessa tider av oro kan vara en god idé när man till slut inte orkar lyssna på människors åsikter eller ens ha en åsikt själv. För även om viruset kommer att drabba en del av mänskligheten, så drabbar våra ord och handlingar vår jord och alla som lever på denna i mycket större omfattning och som jag skrev i början av texten ser vi ännu inte konsekvenserna av detta.

Därför tror jag att all form av ansvarslöshet, blir allvarlig. Åsikter och opinioner kommer och går, svänger åt alla håll. Detta kan man tydligt se i nya testamentet. När Jesus rider in i Jerusalem och alla hyllar honom med jubel och klang, för att några dagar senare skandera och korsfästa honom. Hoppet ligger i att stå fasta i tron, hålla fast i hoppet och handla i kärlek. För att detta inte skall bli tomma ord kan man börja praktisera detta. Och kom ihåg att hjälpen finns genom den Helige Ande. Som finns utgjuten över hela jorden och som vår hjälpare.

Hans Bratt, Kyrkoherde

-------------------------------------------------------------------

Angel News March 2020

Hello to all of you

This fast did not become quite what we imagined, and we’ve been confronted with an event never experienced before. Admittedly, epidemics and illnesses have come and gone, but never have there been such massive information available and such a “whipped-up” mood. Where everyone has their opinion and where the information in many cases is contradicting.

What’s right or wrong, only history will show. Reflection without action is meaningless and action without reflection is thoughtless. I think it’s important that we dust off “The Golden Rule” in times like these. Matthew 7:12 So: whatever you want men to do for you, you must do for them as well. This is the law and the prophets. The paradox of this is that at the same time it is also important to be able to make your voice heard, because if you cannot express your thoughts and feelings, you risk losing your self-worth and one person’s un-freedom is not what a democracy needs, to stay united.

How I want to be treated is always an important question. There are many who call out judgments on everything possible, and most of it has its basis in fear. Then it is important to remember the words of the evangelist John, for God did not send his son into the world to judge, but for the world to be saved through him. Approaching Jesus in these times of worry can be a good idea when you’re tired of hearing other people’s opinions or even having an opinion yourself. Because even though the virus will affect parts of humanity, our words and actions affect our earth and everyone living on it to a much greater extent. And as I wrote in the beginning of the text, we do not yet see the full consequences of this.

Therefore, I believe that all forms of irresponsibility will be serious. Opinions come and opinions go, swinging in every direction. This can clearly be seen in the New Testament. As Jesus rides into Jerusalem where everyone first cheers him on in reverence and then a few days later they have him crucified. The hope lies in standing firm in faith, holding onto the hope, and acting in love. In order for this not to become empty words, one can start practicing it. And remember, the help is through the Holy Spirit. Found all over the earth and as our helper.

Hans Bratt, Senior Pastor